Hotărârea nr. 61/2007

privind aprobarea mansardării imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr. 19/A, sediul Centrului Social Deschis „Casa Prieteniei” – Asociaţia „Organizaţia Caritas Satu Mare”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
              SATU MARE                                    
                                                                        HOTĂRÂREA NR. 61/29.03.2007

privind  aprobarea mansardării imobilului
situat în Municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr. 19/A, sediul Centrului Social Deschis „Casa Prieteniei” – Asociaţia „Organizaţia Caritas Satu Mare”    În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, art. 12 alin. 1 şi 2 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a pct. 2 şi art. 45   alin. 3 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,
Având în vedere prevederile Contractului de Parteneriat nr. 46 din 19.04.2005,
Urmare a solicitărilor înaintate de Asociaţia „Organizaţia Caritas Satu Mare” înregistrate sub nr. 9999 din 14.03.2007 şi nr. 10709 din 20.03.2007,


Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă extinderea prin mansardare a imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr. 19/A, sediul Centrului Social Deschis „Casa Prieteniei” înscris în CF nr. 152 nr. top 4069/13 în suprafaţa de 2424 mp.

Art.2. Finanţarea lucrărilor de extindere prin mansardare vor fi asigurate de Asociaţia „Organizaţia Caritas Satu Mare”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică, Serviciul Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii şi Serviciul juridic.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.


                            
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                         Secretar
                                                                                                      Suciu Mariana