Hotărârea nr. 60/2007

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Horea nr. 3, către Teatrul de Nord Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
              SATU MARE                                   
                                                                        HOTĂRÂREA NR. 60/29.03.2007

privind  aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Horea nr. 3, către Teatrul de Nord Satu Mare    În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, art. 12 alin. 1 şi 2 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
În temeiul art. 20 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin. 3 si art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea către Teatrul de Nord a dreptului de administrare  asupra imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Horea nr. 3,  înscris în C.F. nr. 1 nr. Top 23, pe o perioadă nedeterminată până la retragere.

Art.2.   Imobilul  îşi  va  păstra  afectaţiunea  pentru activităţi culturale.

Art.3. Se dispune înscrierii dreptului de administrare conform art. 20 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică, Serviciul Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii şi Serviciul juridic.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.


                                 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                                Secretar
                                                                                                          Suciu Mariana