Hotărârea nr. 6/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU –“CASĂ DE LOCUIT P+M - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament:Satu Mare, str. Sighişoara, nr.14
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.6/25.01.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU –“CASĂ DE LOCUIT P+M - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”
Amplasament:Satu Mare, str. Sighişoara, nr.14În conformitate cu art 38,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001/A şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU –“CASĂ DE LOCUIT  P+M - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament:Satu Mare, str. Sighişoara, nr.14 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul de specialitate şi Primarul municipiului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                    Secretar
                                                                                          Suciu Mariana