Hotărârea nr. 59/2007

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat în Municipiul Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr. 8, către Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
              SATU MARE                                    
                                    
                                    
HOTĂRÂREA NR. 59/29.03.2007

privind  aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat în Municipiul Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr. 8, către Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare    În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, art. 12 alin. 1 şi 2 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
În temeiul art. 20 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. c şi art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea către Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” a dreptului de administrare asupra imobilului situat în Municipiul Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr. 8,  înscris în C.F. nr. 1 nr. Top al parcelei 46, pe o perioadă nedeterminată pînă la retragere.

Art.2.   Imobilul  îşi  va  păstra  afectaţiunea  pentru activităţi culturale.

Art.3. Se dispune înscrierea dreptului de administrare conform art. 20 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică, Serviciul Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii şi Serviciul juridic.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.                            
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     CONTRASEMNAT
Gittinger  Orsolya                                                                  Secretar
                                                                                            Suciu Mariana