Hotărârea nr. 58/2007

privind atribuirea sumelor din bugetul local pentru organizarea unor acţiuni culturale de interes municipal
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                
        SATU MARE                            
                            
                                

HOTĂRÂREA NR. 58/29.03.2007
privind atribuirea sumelor din bugetul local pentru organizarea unor acţiuni culturale de interes municipal


    În conformitate cu H.C.L. nr. 11 / 1997 privind stabilirea “Zilei oraşului Satu Mare”, modificată prin HCL 7 / 27.01.2005, respectiv a H.C.L. nr. 4 / 06.02.2003 privind organizarea manifestărilor modificată prin HCL 7 / 27.01.2005
    Având în vedere, HCL 20 / 22.02.07 privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2007, destinate activităţilor de învăţământ, cultură ,sănătate şi religie
    În baza Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Anexa 2 Cap.II pct.9 lit.a
    Potrivit competenţelor conferite de art. 36 alin. 1,2 lit. d, alin.6, pct. 1,4,5,6, respectiv art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,
    Conform HCL nr.142/25.11.2001, respectiv HCJ nr.168/2004 privind aprobarea contractului de cooperare între Consiliul local, Consiliul judeţean şi Societatea Carpatină Ardeleana
    În baza HCL nr.1/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2007Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE        Art. 1. Se aprobă împărţirea şi atribuirea sumei de 1.298.000 lei alocată conform HCL 20 / 22.02.07  pentru acţiuni culturale de interes municipal astfel.
- suma de 400.000 lei se alocă pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Oraşului Satu Mare, Casei de Cultură G.M. Zamfirescu
- suma de 200.000 lei se aloca pentru organizarea Festivalului internaţional de teatru, Teatrului de Nord Satu Mare
- suma de 200.000 lei se alocă pentru organizarea festivalului de jazz, rock, folck, Casei de Cultură G.M Zamfirescu  
- suma de 140.000 lei se alocă, în baza convenţiei de cooperare, Clubului Sportiv Olimpia Satu Mare
- suma de 18.000 lei se alocă, în baza contractului de cooperare aprobat prin HCJ nr. 168/2004, Societăţii Carpatine Ardeleana
- suma de 10.000 lei se alocă pentru manifestări dedicate zilei copilului, Casei de Cultură G.M. Zamfirescu
- suma de 100.000 lei se alocă pentru manifestări dedicate sărbătorilor de iarnă, Casei de Cultură G.M. Zamfirescu
- suma de 80.000 lei se alocă pentru manifestări şi evenimente cu participare internaţională organizate de Primăria Satu Mare
- suma de 100.000 lei pentru organizarea expoziţiei de flori ,,Expoflora 2007,, şi pentru plata diferitelor taxe necesare bunei desfăşurări a manifestărilor dedicate ,,Zilelor oraşului ,, organizate de Primăria Satu Mare
- suma de 50.000 lei se alocă pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie, acordate de Primăria Satu Mare


  Art. 2. Se atribuie suma de 115.408 lei, Fundaţiei Mircea Florian pentru realizarea proiectului ,,Faţa Europei – Faţa Sătmarului,, din totalul de 2.000.000 lei aprobat prin HCL nr.1/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2007, peste valoarea aprobată prin HCL nr.20/2007 privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2007, destinate activităţilor de învăţământ, cultură ,sănătate şi religie


    Art. 3. Decontarea cheltuielilor se va face din disponibilul Cap. 67 “Cultură, recreere religie, Titlul.  “Transferuri”

    Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

    
    
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                  Secretar
                                                                                            Suciu Mariana