Hotărârea nr. 57/2007

Privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Episcopia Romano Catolica Satu Mare si Fundatia Hope And Homes For Children Romania
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

                                   

HOTĂRÂREA NR. 57/29.03.2007
Privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Episcopia Romano Catolica Satu Mare si Fundatia Hope And Homes For Children Romania

Ţinând seama de cererile formulate de Episcopia Romano Catolica  şi Fundaţia Hope And Homes For Children  înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare sub nr.9029/07.03.2007 şi 2082/13.03.2007 ,de raportul de specialitate intocmit de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale  şi de expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare,
Şi având în vedere prevederile art.250 alin 1 punct 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
În conformitate cu dispoziţiile art.27, art.36 alin (2) lit ”d” si art. 45 alin 2 din Legea 215/2001/R a administraţiei publice locale,
Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:
    Art.1 Se aprobă lista cererilor depuse de către contribuabilii persoane juridice cu poziţiile avizate reprezentând clădiri utilizate pentru activităţi social umanitare care nu sunt supuse impozitului pe clădiri prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.
    Art.3 Prezenta se comunică celor interesaţi.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                            Secretar
                                                                                                      Suciu Mariana