Hotărârea nr. 56/2007

privind aprobarea actului aditional la contractul de parteneriat intre Municipiul Satu Mare si Organizatia Caritas Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE        


HOTARAREA NR. 56/29.03.2007
 privind aprobarea actului aditional la contractul de parteneriat intre Municipiul Satu Mare  si Organizatia Caritas Satu Mare
    În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/29.06.06 privind finantele publice locale , anexa nr. 2, pct. 10, lit. “d”,
In temeiul  Legii bugetului de stat pentru anul 2006, nr.379 / 19.12.2005 ,
Avind la baza prevederile art.36 alin.2 lit.d (a, pct.2), precum si art. 45 al.1 si al. 2 lit a din Legea nr.215 / 2001, republicata  privind administraţia publică locală,
Avind in vedere prevederile din Legea nr. 47 din 8 martie 2006, privind sistemul naţional de asistenta socială, publicata în monitorul oficial nr. 239 din 16 martie 2006,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba actul aditional la contractul de parteneriat intre Municipiul Satu Mare  si Organizatia Caritas Satu Mare, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarâre.

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Primăria Municipiului Satu Mare, prin serviciile de specialitate.
Art.3. Prezenta hotarâre se va comunica Organizatiei Caritas Satu Mare.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                      Secretar
                                                                                               Suciu Mariana

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE SI ORGANIZATIA CARITAS SATU MARE

Cap IV din contractul de parteneriat se completează cu următorul cuprins: “4.4 Sa asigure servicii de asistenta sociala la domiciliul asistatilor in situatia in care acestia nu se pot deplasa la sediul Organizatiei.” Cap V din contractul de parteneriat se completeaza cu urmatorul cuprins: “5.3 Pentru serviciile prestate la domiciliu, Organizatia Caritas Satu Mare va emite lunar factura pentru Primaria Municipiului Satu Mare, care va cuprinde c/v serviciilor prestate. Acestea se vor depune la Primarie in vederea decontarii lor odata cu situatia centralizatoare si documentele justificative aferente celorlalte categorii de cheltuieli cofinantate, stabilite prin contractul de parteneriat nr. 46/19.04.2005.”

Cap VI din contractul de parteneriat se completeaza cu urmatorul cuprins: “Prezentul act aditional intra in vigoare incepind cu luna ianuarie 2007 si are valabilitate pâna la expirarea duratei prevazute in Contractul de parteneriat. ”

ORGANIZATIA CARITAS                                         PRIMARIA

MUNICIPIULUI

SATU MARE                                                               SATU

MARE