Hotărârea nr. 55/2007

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                      
SATU MARE                                   
                            
HOTĂRÂREA NR. 55/29.03.2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare


Analizând Referatul de specialitate, prin care Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi Servicii Publice propune Consiliului Local al municipiului Satu Mare aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare;
Având în vedere prevederile art.128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 (actualizată), privind circulaţia pe drumurile publice;
          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
          În baza art.36 alin. (2) litera „c” din Legea nr.215/2001 (*republicată*) a administraţiei publice locale;
         În temeiul dispoziţiilor art.63 alin. (1) litera „d” şi alin. (5) litera „a” precum şi al art.68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 (*republicată*) a administraţiei publice locale;
    
                     Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE


          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari.

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei.

          Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesaţi.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                     Secretar
                                                                                                Suciu Mariana