Hotărârea nr. 54/2007

privind înregistrarea mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate sau tractate şi a tractoarelor utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere care nu se supun înmatriculării
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    
SATU MARE                            
                            
HOTĂRÂREA NR. 54/29.03.2007

privind înregistrarea mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate sau tractate şi a tractoarelor utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere care nu se supun înmatriculării

        Analizând referatul de specialitate, prin care Serviciul de administrare a domeniului public şi servicii publice propune Consiliului Local al municipiului Satu Mare aprobarea înregistrării mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate sau tractate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării.
Având în vedere prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
         În conformitate cu dispoziţiile art.14, alin.(1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 (republicată) (actualizată) privind circulaţia pe drumurile publice,
         În baza art. 36 alin.2 litera „c” din Legea nr. 215 (republicată) a administraţiei publice locale;
     
                     Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate sau tractate şi a tractoarelor utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere care nu se supun înmatriculării. Anexa1.

    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează serviciile de specialitate din cadrul Primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                     Secretar
                                                                                               Suciu Mariana