Hotărârea nr. 53/2007

privind creşterea animalelor pe teritoriul municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL                                                      
MUNICIPIUL SATU MARE                                               


HOTĂRĂREA NR. 53/29.03.2007
privind creşterea animalelor pe teritoriul municipiului Satu Mare


În conformitate cu prevederile Ordinului nr.536/1997 art.6 lit.”b”; art.8; art.11; art.16 privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei şi a HG nr.188/2002 art.1, art.2, art.3 privind aprobarea unor Norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate;
În temeiul Legii Apelor nr.107/1996 art.86, pct.4, pct.12, art.88 pct.a şi b,şi a art.36 alin.1 şi art.46 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Activitatea de creştere a animalelor în intravilanul municipiului Satu Mare este reglementată de prevederile prezentei hotărâri.

Art.2
(1) Este strict interzisă creşterea următoarelor specii de animale:
-  ovine,
-  bovine
-  cabaline
-  porcine,  în intravilanul municipiului Satu Mare.

(2) Excepţie de la punctual (1) fac următoarele cartiere de la periferia oraşului;
- Sătmărel
- Curtuiuş
- Balta Blondă

Art.3 Este permisă creşterea a până la 20 (douazeci) bucăţi păsări de curte în fiecare gospodărie individuală de pe raza municipiului Satu Mare, exceptand zonele stabilite la art. 2 alin. 2, unde numarul pasarilor ce se pot creste este nelimitat.

 Art.4 În zonele din intravilanul municipiului Satu Mare, exceptănd prevederile  art.2. pct.2 şi a art. 3,  nu se vor acorda autorizaţii pentru construirea de adăposturi pentru creşterea păsărilor de curte.

Art.5 Organele de specialitate ale Primăriei municipiului Satu Mare, de control ale instituţiilor de stat abilitate ( Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică, Garda de mediu) vor efectua verificări periodice pentru a  constata  îndeplinirea condiţiilor impuse pentru creşterea animalelor.

Art.6 Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) Nerespectarea prevederilor art.2 şi a , art 3. din prezenta hotărăre.
b)Refuzul de a permite accesul reprezentanţilor organelor de control abilitate pentru a efectua controale periodice în perimetrele vizate de prezenta hotărâre.
c)Refuzul de a desfiinţa grajdurile, coteţele şi alte adăposturi, conform art.5 din prezenta hotărâre.

Art.7 Sancţiuni:
Faptele prevăzute la art.6 se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 1000 lei.

Art. 8  Prezentele reglementări intră în vigoare cu începere de la  01.06.2007.

Art.9 . Prin prezenta se abrogă prevederile HCL 136/2004 precum şi dispoziţiile cap.lV, art.14 lit. a,b,c,d,e din HCL nr.30/2002.

Art. 10  Prezenta se comunică:
- Masmedia locală,
- Direcţiei de Sănătate Publică,
- Gărzii Naţionale de Mediu,
- Agenţiei de Protecţia Mediului,
- Direcţiei Sanitar-Veterinare,
- Poliţiei,
- Poliţiei Comunitare.PRESDINTE DE SEDINTA                                                              CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                           Secretar
                                                                                                     Suciu Mariana