Hotărârea nr. 52/2007

privind modificarea Statelor de funcţii ale serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, urmare a avansării în trepte de salarizare a unor funcţionari publici
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr. 52/29.03.2007
privind modificarea  Statelor de funcţii ale serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, urmare a avansării în trepte de salarizare a unor funcţionari publici


    Având în vedere iniţiativa Primarului muncipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate,
    În conformitate cu prevederile art.58.1 din Legea nr.188/1999 actualizată privind Statutul funcţionarilor publici, art.33 din Ordonanţa nr 10/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, decizia directorului executiv al Serviciului public de asistenţă socială Satu Mare, şi dispoziţia primarului privind avansarea în trepte de salarizare a funcţionarilor din cadrul SPCLEP Satu Mare şi a aparatului de specialitate
     În temeiul prevederilor art.36 al. 2 lit „a”, alin 3 lit „b” şi art.46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 actualizată  privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului public de asistenţă socială Satu Mare, ca urmare a avansării în trepte superioare de salarizare a unor funcţionari publici, conform anexei nr.1.
    Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor Satu Mare, ca urmare a avansării în trepte superioare de salarizare a unor funcţionari publici, conform anexei nr.2.
    Art.3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare,  ca urmare a avansării în trepte superioare de salarizare a unor funcţionari publici, conform anexei nr.3.
    Art.4. Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare.
    Art.6. Prezenta se comunică cu Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, serviciile publice nominalizate în hotărâre şi Instituţia Prefectului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                    SECRETAR
                                                                                  Suciu Mariana