Hotărârea nr. 51/2007

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru serviciile publice subordonate Consiliului local Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr. 51/29.03.2007
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru  serviciile publice subordonate Consiliului local Satu Mare


    Având în vedere iniţiativa primarului muncipiului Satu Mare, exprimată prin Expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
    În conformitate cu prevederile Ordinului nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, prevederile art.21 din Legea nr.188/1999, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici, faptul ca nu există obiecţii din partea Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici, în privinţa modului de întocmire a propunerilor înaintate în planurile de ocupare a funcţiilor publice pentru serviciile subordonate Consiliului local Satu Mare, prin adresele nr.729/10.01.2007, 730/10.01.2007 şi 875/11.01.2007,
    În temeiul prevederilor art.36 al. 2 lit “a” alin 3 lit “b” şi art.46 alin 1 din Legea nr.215/2001, actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


    Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului public de asistenţă socială Satu Mare, pentru anul 2007 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului public de interes local specializat, “Poliţia Comunitară Satu Mare“ pentru anul 2007, conform  anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor Satu Mare, pentru anul 2007, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
    Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu ANFP Bucuresti, serviciile publice nominalizate în hotărâre şi Instituţia Prefectului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                      SECRETAR
                                                                                  Suciu Mariana