Hotărârea nr. 50/2007

privind completarea H.C.L. nr.243/2006 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în Municipiul Satu – Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.50/29.03.2007
privind completarea H.C.L. nr.243/2006 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar - gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în Municipiul Satu – Mare

            Ţinând seama de necesitatea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii edilitar-gospodăreşti, pentru asigurarea păstrării ordinii, curăţeniei şi igienei publice pe teritoriul municipiului
           Având în vedere prevederile art.2, alin.2 şi 3 şi art. 8, alin.2, lit.„d” din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art.2 pct.19, 25 şi 28 din Legea nr.61/1991, republicată, O.G.nr.55/1994 art.1, O.U.G. nr.195/2005 art.96,  O.U.G. nr. 109/14.07.2005. art. 58 lit. “s”, art. 59 nr. 4 precum şi O.G.nr.21/2002, art.18, Legea nr.12/1990 republicată art. 1 lit. „e”.
           În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit. “c”, lit. “d”, alin.6 lit.”a” nr.7, nr. 9, şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Hotărârea Consiliului Local cu nr.243/2006 va avea următorul cuprins:

„     Art.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în municipiul Satu - Mare se instituie următoarele obligaţii:

CAPITOLUL I
OBLIGAŢII PRIVIND ÎNTREŢINEREA TERENURILOR
ŞI SPAŢIILOR PUBLICE

Art.2. Terenurile aparţinând domeniului public care sunt întreţinute de asociaţiile de locatari, respectiv asociaţiile de proprietari şi proprietarii sau deţinătorii imobilelor sunt compuse din:
spaţii verzi
trotuare, alei, platforme, parcări
terenuri de joacă şi platforme gospodăreşti
care înconjoară perimetrul clădirea de locuit până la limita carosabilului, respectiv a altei proprietăţi sau zone perimetrale întreţinute de altă asociaţie.
Art.3. Asociaţiile de locatari, respectiv proprietarii se vor îngriji ca terenurile dintre blocurile pe care le administrează să fie utilizate conform destinaţiei iniţiale.
Art.4. Neângrijirea corespunzătoare a spaţiilor aflate în întreţinerea asociaţiilor de locatari, respectiv asociaţiilor de proprietari, după cum şi ocuparea abuzivă a terenurilor publice ori schimbarea destinaţiei acestora constituie contravenţie.
Art.5. Împrejmuirea terenurilor de natura celor arătate la art.3. precum şi ridicarea pe acestea a unor construcţii de orice fel se poate face numai pe baza autorizaţiei eliberate de Primărie. Încălcarea acestor obligaţii se sancţionează conform legii.
Art.6. Următoarele fapte săvârşite în parcuri, grădini publice, pe spaţiile verzi din cartierele de locuit sau căi de comunicaţie constituie contravenţie:
a) distrugerea, degradarea sau smulgerea plantaţiilor de orice fel;
b) răsturnarea sau degradarea indicatoarelor, cabinelor telefonice, băncilor, coşurilor de hârtii şi a altor obiecte de mobilier urban, precum şi mutarea acestora din locurile unde se găsesc;
c) trecerea ori staţionarea pietonilor sau a vehiculelor pe spaţiile verzi;
d) dormitul pe bănci, în parcuri şi grădini publice;
e) păşunatul animalelor în parcuri şi grădini publice, zone de agrement, terenuri virane, zone verzi, canale şi rigole, diguri şi zone inundabile ale râului Someş, în alte locuri decât cele special amenajate ca păşuni;
f) deteriorarea împrejmuirilor, gardurilor şi a altor amenajări destinate protejării spaţiilor verzi;
g) circulaţia pe trotuare, aleile destinate pietonilor a oricăror vehicule cu excepţia celor autorizate în scop de aprovizionare, intervenţie sau efectuarea de lucrări de salubrizare;
h) smulgerea ierbii, a florilor şi tăierea de corecţie la arbori de către persoane neautorizate;
i) săparea fără autorizaţie de şanţuri, canale şi altele de acest fel;
j) nerefacerea în termenul stabilit a distrugerilor în urma unor accidente de circulaţie a tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc.
             În afara amenzii contravenţionale, făptuitorii vor fi obligaţi să plătească şi despăgubiri pentru pagubele cauzate prin încălcarea acestor norme, după caz, care sunt egale cu valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat.


CAPITOLUL II
REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND STAŢIONAREA ŞI PARCAREA
VEHICULELOR

Art.7.
a) Staţionarea vehiculelor de orice fel este permisă numai în locuri special amenajate, prevăzute în acest sens cu indicatoare şi marcaje, precum şi pe partea carosabilă a drumurilor publice cu respectarea semnelor de circulaţie şi a codului rutier.
b) Staţionarea pe trotuare se poate face numai pentru autoturisme şi numai pe străzile care au o lăţime a carosabilului de până la 6 m, cu condiţia să nu stânjenească mersul pietonilor.
c) Oprirea sau staţionarea vehiculelor pentru transport marfă peste 1,5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători peste 8+1 locuri, cât şi a tractoarelor, remorcilor şi tuturor utilajelor agricole este interzisă pe carosabil, în parcările amenajate pentru autoturisme, spaţii verzi, trotuare, alei, platforme, terenuri de joacă şi platforme gospodăreşti.
d) Pe arterele cu trafic rutier intens, prevăzute cu trotuare spaţioase, Primăria poate aproba staţionarea pe trotuare a autoturismelor, semnalizând acest lucru prin indicatoare specifice.
Art.8. Locurile de parcare cu plată sunt stabilite de Consiliul Local, care va asigura şi administrarea lor.
În asemenea parcări vor staţiona numai autovehiculele din categoria celor arătate pe tabla adiţională. Taxa pentru parcare se va stabili distinct pentru fiecare zonă de parcare.
Art.9.
a) Staţionarea autovehiculelor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, cu excepţia celor autorizate, în alte locuri decât cele indicate mai sus constituie contravenţie.
b) Se interzice depozitarea autovehiculelor în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, zone verzi, carosabil).
c) Atelierele de reparaţii auto şi spălătoriile auto sunt obligate să asigure spaţiu de parcare pentru toate autovehiculele aduse la reparaţii respectiv la spălat.  Se interzice parcarea acestora pe domeniul public (parcări, zone verzi, carosabil, etc.) aflat în apropierea atelierului sau a spălătoriilor auto.
d) Organele de poliţie şi personalul împuternicit sunt în drept să ridice şi să transporte într-un loc special amenajat autovehiculele care au încălcat regulile privind locul de staţionare sau parcare. În astfel de cazuri, proprietarii autovehiculelor vor suporta pe lângă amenda contravenţională şi cheltuielile de transport şi parcare.
Art.10. Aprovizionarea magazinelor se va face prin locuri special stabilite şi amenajate. Este interzisă urcarea vehiculelor pe trotuar sau zone verzi, pentru aprovizionare, cât şi depozitarea temporară a mărfii în aceste locuri.
Aprovizionarea magazinelor cu alte autovehicule decât cele autorizate să circule în zonă se va face numai cu aprobarea comisiei de circulaţie a municipiului Satu - Mare, ţinându-se cont de perioada în care circulaţia rutieră este redusă.

CAPITOLUL III
OBLIGAŢII PRIVIND RESPECTAREA CURĂŢENIEI,
ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE

Art.11. Săvârşirea următoarele fapte  prin care se aduce atingerea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice, constituie contravenţie:
a) vânzarea şi consumul de produse alcoolice în alte locuri decât cele autorizate;
b) vânzarea şi consumul seminţelor de orice fel în locurile publice;
c) lipirea, scrierea sau expunerea de afişe, anunţuri sau panouri pe imobile, stâlpi, garduri sau în alte locuri decât cele special aprobate şi amenajate;
d) împrăştierea resturilor menajere şi altor deşeuri lângă containerele ori
recipientele pentru gunoi;
e) depozitarea de resturi menajere şi deşeuri în alte locuri decât cele amenajate;
f) vânzarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie;
g) mersul pe bicicletă în pieţe, pe aleile din parcuri, pe trotuare precum şi rezemarea bicicletelor de pereţii sau vitrinele unităţilor comerciale;
h) lăsarea în stare liberă pe căile publice, în parcuri, pe rampa de gunoi a animalelor sau păsărilor;
i) folosirea altor recipienţi decât cei special destinaţi pentru gunoi, utilizarea de recipienţi fără capac, precum şi a celor degradaţi din care se scurg deşeurile;
j) menţinerea pubelelor pe domeniul public în alte zile decât cele programate pentru colectarea gunoiului;
k) utilizarea zonelor verzi aparţinând domeniului public pentru practicarea agriculturii;
l) scuturarea covoarelor dacă aceasta afectează alţi cetăţeni, întinderea rufelor la uscat pe balcoanele şi ferestrele dinspre trotuar sau artere de circulaţie ;
m) montarea fără autorizaţie şi acordul în scris al majorităţii proprietarilor a antenelor de radio şi televizor pe acoperişul clădirilor;
n) necurăţarea şanţurilor, rigolelor şi a podeţelor din faţa caselor sau grădinilor, dacă prin aceasta se provoacă staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri;
o) nemontarea pe imobil a tăbliţei cu indicarea numărului de casă, reprezentând modelul autorizat;
p) provocarea de zgomote între orele 22-06, de natură să conturbe liniştea celorlalţi locuitori;
q) constituirea unor improvizaţii de orice fel în casa scărilor sau în alte spaţii comune ale imobilelor;
r) necurăţarea trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le folosesc aferente imobilelor, de către proprietarul sau deţinătorul acestora, persoane fizice şi juridice;
s) scurgerea din mijloacele de transport a diferitelor materiale, precum nisip, balast, rumeguş, beton, vegetale, etc. şi murdărirea prin orice mijloc a carosabilului;
ş) ocuparea trotuarelor, zonelor verzi sau a străzilor cu materiale de construcţii, schele, utilaje, maşini, etc. fără a deţine autorizaţie în acest sens;
t) lipsa, neînlocuirea sau nerepararea firmelor şi reclamelor defecte sau degradate;
ţ) necurăţirea zăpezii sau a gheţii de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor de către proprietarul sau deţinătorul acestora şi aruncarea acesteia din curţi pe străzi;
u) aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în pieţe şi oboare, la rampa pentru depozitarea deşeurilor menajere, precum şi incendierea containerelor de gunoi din punctele gospodăreşti;
v) neamenajarea vitrinelor, neîntreţinerea şi nespălarea acestora, precum şi a pereţilor de sticlă;
w) sacrificarea animalelor( porci, viţei, miei etc.) pe spaţiile publice (străzi, trotuare, parcări, parcuri, zone verzi etc.);
x) lipsa coşurilor pentru hârtii în faţa sediilor agenţilor economici şi de la bancomatele băncilor comerciale;
y) aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor pe domeniul public în alte locuri decât cele special destinate;
z) spălarea autovehiculelor pe domeniul public;
aa) necomunicarea în scris către cetăţeni a programului de colectare a gunoaielor de către unitatea prestatoare;
bb) necurăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
cc) nerespectarea sau neîntreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor deţinute în proprietate sau în chirie;
dd) repararea, întreţinerea şi vopsirea sau văruirea împrejmuirilor, gardurilor şi porţilor învecinate cu terenuri aparţinând domeniului public situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice, fără aviz.

Art.12. Asociaţiile de proprietari şi persoanele care anterior au schimbat destinaţia spaţiilor dintre blocuri, vor lua măsuri pentru înlăturarea acestei stări de lucru, asigurând plantarea cu flori, arbori ornamentali, ori crearea de spaţii de joacă pentru copii.

CAPITOLUL  IV
REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND CREŞTEREA ANIMALELOR DE COMPANIE

Art.13. Pe teritoriul municipiului este permisă creşterea animalelor de companie numai în interiorul curţilor imobilelor împrejmuite şi cu respectarea următoarelor condiţii :
a) Se interzice lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă şi lesă în locuri şi localuri accesibile publicului a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor.
b) Se interzice accesul cu câini din rasele concepute pentru lupte (Pit Bull, Amstaff, Tosa Inu, Dog Argentinian, Fila Brasiliero) şi a metişilor rezultaţi din împerecherile unor exemplare din aceste rase cu câini din orice altă rasă în locurile prevăzute la lit.”a”, indiferent de echiparea acestora.
c) Se interzice organizarea luptelor de câini.
Art.14. Realizarea oricăror construcţii, împrejmuiri, transformări etc. destinate creşterii animalelor de companie, se va face numai în baza autorizaţiei prevăzute de lege. Încălcarea acestor obligaţii se sancţionează potrivit legii.
Art.15.
a) Deţinerea de câini, pisici, păsări şi alte animale de companie în blocuri de locuinţe este permisă numai cu acordul scris al vecinilor ce au pereţi comuni cu deţinătorul acestora, iar în cazul imobilelor cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe comune, este permisă numai cu acordul în scris al  tuturor  locatarilor.
b) Se interzice accesul câinilor în parcuri şi pieţe cu excepţia celor autorizate.
c) Proprietarii, deţinătorii şi însoţitorii animalelor de companie sunt obligaţi să cureţe locurile unde acestea şi-au satisfăcut necesităţile fiziologice cu mijloace specifice proprii (pungi sau mănuşi P.V.C., s.a.). 

CAPITOLUL   V
OBLIGAŢII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI ÎN COMUN

Art.16.  Pentru publicul care foloseşte transportul în comun, următoarele fapte constituie contravenţie:
a) călătoria fără bilet, legitimaţie de călătorie sau abonament;
b) călătoria pe scări sau părţile laterale ale autobuzelor, urcarea şi coborârea în timpul călătoriei;
c) transportul de păsări şi animale, baloturi, mărfuri voluminoase şi materiale inflamabile;
d) fumatul, scuipatul, consumarea de seminţe, aruncarea de hârtii, precum şi călătoria în stare de ebrietate;
e) cântatul, provocarea sau producerea de scandaluri, utilizarea oricăror mijloace acustice care deranjează călătorii ( radio, casetofon, CD-player sau altele similare ), ori folosirea de cuvinte injurioase la adresa personalului de deservire a mijloacelor de transport;
f) călătoria fără bilet a copiilor în vârstă de 5 ani împliniţi;
g) întreţinerea de discuţii cu şoferul în timpul mersului;
h) degradarea şi murdărirea autobusului în timpul mersului sau al staţionării;
i) lipirea de afişe în interiorul sau exteriorul autobusului;
j) deschiderea sau închiderea geamurilor fără încuviinţarea personalului de deservire a mijloacelor de transport;
k) împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii uşilor;


CAPITOLUL VI   
SANCŢIUNI
           
Art.17. Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor art.6 lit.”d”; art.11 lit. „b”, „g”, „o”, „r”, „ţ”; art.15, cu amendă cuprinsă între  50 - 60 lei (RON).
b) încălcarea prevederilor art.16 lit. „a” cu amendă între100-300 lei (RON) .
c) încălcarea prevederilor art. 16 lit. „b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i”, „k”, cu amendă cuprinsă între 140-200 lei(RON)
d) încălcarea prevederilor art.3; art.4; art.6 lit. „b”, „e”, „h”; art.8; art.11 lit. „a”, „c”, „f”, „h”, „j”, „k”, „l”, „m”, „p”, „q”, „ş”, „t”, „u”, „v”, „w”, „x”, „y”, „z”, „aa”, „bb”, „cc” şi „dd”; cu amendă cuprinsă între 80 - 120 lei (RON).
e) încălcarea prevederilor art. 11 lit. „e” cu amendă cuprinsă între 600-800 lei pentru persoane fizice şi 1.200 -1.800 lei pentru persoane juridice.
f) încălcarea prevederilor art.11 lit. „d”  „i” şi „n” cu amendă cuprinsă între 100 – 500 lei RON.
g) încălcarea prevederilor  art.13: lit. „a” cu amendă de 80 lei; lit.”b” cu amendă cuprinsă între 120 – 200 lei; lit.”c” cu o amendă cuprinsă între 600 – 800 lei.
h) încălcarea prevederilor art.6 lit. „a”, „c”, „f”, „g”, „j”; art.10; art.12; cu amendă cuprinsă între 100 – 140 lei RON.
i) încălcarea prevederilor art.6 lit. „i”; art.7 lit.”c”; art.9 lit. „a”, „b”, „c”; art.11 lit. „s”, cu amendă cuprinsă între 140 – 300 lei RON.

Art.18. Dacă prin contravenţie s-a cauzat o pagubă ori sunt bunuri supuse confiscării, respectiv mărfuri sau produse care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea de contravenţii, agentul constatator va stabili şi cuantumul despăgubirii, ori după caz, va dispune confiscarea, făcând menţiunea despre aceasta în procesul verbal.
Art.19.În cazul persoanelor juridice, amenda se aplică conducătorului acestuia sau persoanei în a cărei răspundere este activitatea în care s-a săvârşit contravenţia.

CAPITOLUL VII
CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC

Art.20. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, reprezentanţii Poliţiei, Poliţiei Comunitare, Direcţiei Sanitare, de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, respectiv de împuterniciţii primarului atât din cadrul personalului Primăriei cât şi din cadrul operatorului propriu de transport public de persoane si societăţii care se ocupă de salubrizarea oraşului.
Art.21. Poliţia Comunitară şi Jandarmeria este competentă în aplicarea tuturor Hotărârilor de Consiliu Local emise anterior constituirii sale, care au ca obiect sancţionarea contravenţiilor în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice şi care erau atribuite în competenţa Corpului Gardienilor Publici.
Art.22. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor străini, persoane fără cetăţenie sau a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate seria si numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat data eliberării acestuia si statul emitent.
Art.23. Contravenţiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult o lună de la data încheierii. Comunicarea se va face de către organul care a aplicat sancţiunea. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia precum şi înştiinţarea de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.
Dacă contravenientul a fost obligat şi la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se va comunica şi înştiinţarea de plată pe care se va face menţiunea  cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
Art.24. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate formula plângere in termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit Ordonanţei 2/2001.
Art.25.  Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face de către organul din care face parte agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal.
În vederea executării amenzii, organele menţionate mai sus vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, neatacat în termen.

CAPITOLUL   VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.26. Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu procedura de constatare, sancţionare şi căile de atac din O.G. 2/2001.
Art.27.  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la aducerea la cunoştinţa publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.29/2007.
Art.28. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 30/2002, H.C.L. nr. 49/2006 şi art. 5 din H.C.L. nr. 228/2005.”
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la aducerea la cunoştinţa publică.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                               SECRETAR
                                                                             Suciu Mariana