Hotărârea nr. 5/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Bradului, nr.24
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA 5/25.01.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – ÎN
MUNICIPIUL SATU MARE”
Amplasament: Satu Mare, str. Bradului, nr.24


În conformitate cu art 38,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL – ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Bradului, nr.24 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul de specialitate şi  Primarul Municipiului Satu Mare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                              Secretar
                                                                                      Suciu Mariana