Hotărârea nr. 49/2007

privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC ZONAL “BLOC DE LOCUINŢE P+2E+2M CU 15 APARTAMENTE” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare, str. Oradea, nr.21
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA NR.49/29.03.2007
privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC ZONAL “BLOC DE LOCUINŢE P+2E+2M CU 15 APARTAMENTE” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare,  str. Oradea, nr.21


    În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1 Se aprobă documentatia  PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT PENTRU“BLOC DE LOCUINŢE P+2+2M CU 15 APARTAMENTE”, ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare,  str.Oradea, nr.21, în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                              SECRETAR
                                                                                            Suciu Mariana