Hotărârea nr. 48/2007

privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT S+P+E+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare, str.Nicolae Iorga, nr.22/A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


                                                                                                                    
HOTĂRÂREA NR.48/29.03.2007
privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT S+P+E+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare, str.Nicolae Iorga, nr.22/A


    În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT S+P+E+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare, str.Nicolae Iorga, nr.22/A, în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                    SECRETAR
                                                                                Suciu Mariana