Hotărârea nr. 47/2007

privind aprobarea documentaţia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “BIROURI ŞI LOCUINŢE D+P+5E+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr.45
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.47/29.03.2007
privind aprobarea documentaţia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “BIROURI ŞI LOCUINŢE D+P+5E+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr.45

În conformitate cu art 36, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1 Se aprobă documentaţia PLANUL URBANISTIC DE DETALIU PENTRU “BIROURI ŞI LOCUINŢE D+P+5E+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare, str.Petofi Sandor, nr.45 în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                 SECRETAR
                                                                                               Suciu Mariana