Hotărârea nr. 46/2007

privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “HOTEL S+P+2E” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Vasile Lucaciu, nr.42
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.46/29.03.2007
privind aprobarea documentatia PLANULUI  URBANISTIC DE DETALIU “HOTEL S+P+2E” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  str. Vasile Lucaciu, nr.42

    În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


    Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “HOTEL S+P+2E” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE.Amplasament: Satu Mare,  str. Vasile Lucaciu, nr.42, în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                  SECRETAR
                                                                               Suciu Mariana