Hotărârea nr. 45/2007

privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “SALON ŞI SERVICE AUTO CITROEN” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare, str. Botizului, f.n.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.45/29.03.2007
privind aprobarea documentatia PLANULUI  URBANISTIC DE DETALIU “SALON ŞI SERVICE AUTO CITROEN” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare,  str. Botizului, f.n.


    În conformitate cu art.36, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


    Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “SALON ŞI SERVICE AUTO CITROEN” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  str. Botizului, f.n., în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                              SECRETAR
                                                                                            Suciu Mariana