Hotărârea nr. 44/2007

privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “BISERICĂ DIN LEMN ÎN STIL MARAMUREŞAN ÎN CURTEA LICEULUI TEOLOGIC ORTODOX – NICOLAE STEINHARDT” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. George Călinescu, nr.51
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.44/29.03.2007
privind aprobarea documentatia PLANULUI  URBANISTIC DE DETALIU “BISERICĂ DIN LEMN ÎN STIL MARAMUREŞAN ÎN CURTEA LICEULUI TEOLOGIC ORTODOX – NICOLAE STEINHARDT” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  str. George Călinescu, nr.51

    În conformitate cu art 36, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


    Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “BISERICĂ DIN LEMN ÎN STIL MARAMUREŞAN ÎN CURTEA LICEULUI TEOLOGIC ORTODOX – NICOLAE STEINHARDT” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare,  str. George Călinescu, nr.51, în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                            SECRETAR
                                                                                       Suciu Mariana