Hotărârea nr. 43/2007

privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT P+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.57
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.43/29.03.2007
privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT P+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.57

    În conformitate cu art 36, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


    Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT P+M” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare, str.Aurel Vlaicu, nr.57, în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                             SECRETAR
                                                                         Suciu Mariana