Hotărârea nr. 42/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LINIE INDUSTRIALĂ DE PRELUCRAT SEMINŢE OLEOAGINOASE ÎN MUNICIPIUL SATU MAREAmplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni, nr.32
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.42/29.03.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LINIE INDUSTRIALĂ DE PRELUCRAT SEMINŢE OLEOAGINOASE  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE
Amplasament: Satu Mare,  str. Şoimoşeni, nr.32


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT - EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LINIE INDUSTRIALĂ DE  PRELUCRAT SEMINŢE OLEOAGINOASE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare,  str. Şoimoşeni, nr.32, în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                 SECRETAR
                                                                             Suciu Mariana