Hotărârea nr. 40/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA STR. CĂPRIOAREI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE,Amplasament: Satu Mare, zona străzii Căprioarei
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.40/29.03.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA STR. CĂPRIOAREI ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE,Amplasament: Satu Mare,  zona străzii Căprioarei

    În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, art.121 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT - ZONA STR. CĂPRIOAREI  ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  zona străzii Căprioarei, în conformitate cu anexele.
    Art.2 În vederea deschiderii unor drumuri publice se acceptă următoarele donaţii  ce vor intra în patrimoniul domeniului public al Municipiului Satu Mare:
-  teren în suprafaţă de 1808 m.p. din CF 4673 nedef. reprezentat prin parcelele cu nr. top. 952/9b, 952/9a/10, proprietatea lui Sălăgean Mircea şi Sălăgean Aniko.
-  teren în suprafaţă de 1267 m.p.din CF 4399 nedef. reprezentat prin parcelele cu nr. top. 952/1b/1, 952/1b/7e, 952/1b/6b proprietatea lui Miclăuş Cosmin şi Miclăuş Mirela
-  teren în suprafaţă de 34 m.p. din CF 4689 nedef. reprezentat prin parcela cu nr. top.952/1b/5b, proprietatea lui Variu Vasile şi Variu Florica.
-   teren în suprafaţă de 25 m.p. reperezentat prin parcela cu nr. top. Nou 952/1b/3b rezultat în urma parcelării nr.top. 952/1b/3 şi teren în suprafaţă de 25 m.p. reprezentat prin parcela cu nr. top. Nou 952/1b/4b rezultat în urma parcelării nr. top. 952/1b/4 din CF 4507 nedef. proprietatea lui Florean vasile şi Iosif Irina.
-   teren în suprafaţă de 25 m.p. reprezentat prin parcela cu nr.top. nou 952/1b/2b rezultat în urma parcelării nr.top 952/1b/2 din CF 4753 nedef. proprietatea lui Avram Gheorghe şi Avram Mariana.
-    teren în suprafaţă de 1013 m.p. din CF 3124 nedef. reprezentat prin parcela cu nr.top. 952/1a/10, proprietatea lui Mărcuţ Nelu şi Mărcuţ Titiana.
    Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                      SECRETAR
                                                                                    Suciu Mariana