Hotărârea nr. 4/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU –“ANSAMBLU DE LOCUINŢE: P+2+M – P+1+M – P+M - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament:Satu Mare, str. Argeşului, nr.95
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.4/25.01.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU –“ANSAMBLU DE LOCUINŢE: P+2+M –  P+1+M  –  P+M -  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament:Satu Mare, str. Argeşului, nr.95


În conformitate cu art 38, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001/A şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU –“ANSAMBLU DE LOCUINŢE: P+2+M  –  P+1+M  –  P+M -  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament:Satu Mare, str. Argeşului, nr.95  în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul de specialitate şi Primarul Municipiului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                      Secretar
                                                                                              Suciu Mariana