Hotărârea nr. 39/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOTIZĂRI ZONA STRĂZII POLIGONULUI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, zona străzii Poligonului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.39/29.03.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOTIZĂRI ZONA STRĂZII POLIGONULUI ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  zona străzii Poligonului


    În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

 

    Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT PENTRU- LOTIZĂRI ZONA STRĂZII POLIGONULUI  ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  zona străzii Poligonului în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                  SECRETAR
                                                                                Suciu Mariana

BIROU DE PROIECTARE


J 30/483/ 1993

Cod fiscal: R 4376.283

RO83 CBIT 3210 1140 9700 1000

Banca Tiriac, Satu Mare

Proiect nr. 0613 Faza P.U.Z.

Denumire:

PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

Beneficiar:

ȘIPOȘ ANA RODICA, Satu Mare

Director,

arh. Vasvary VictoriaS.C. COMARH S.R.L.

Satu Mare                                                                     Pr. nr. 0613

Plan Urbanistic Zonal Lotizări str. Poligonului în municipiul Satu Mare

Faza P.U.Z.

LISTA DE SEMNATURI

ȘEF PROIECT


URBANISM

REȚELE ELECTRICE

REȚELE TEHNICO-EDILITARE

STUDII GEOTEHNICE

STUDII TOPO
ing. COSTINAS OCTAVIAN


S.C. GISSYSTEM S.R.L. Satu Mare


S.C. COMARH S.R.L.

Satu Mare


Pr. nr. 0613


Plan Urbanistic Zonal Lotizări str. Poligonului în municipiul Satu Mare


Faza P.U.Z.


BORDEROU


PARTI SCRISE

A. MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. Introducere

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2. Obiectul lucrării

Solicitări ale temei program

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona respectiva

 • 1.3. Surse documentare

 • a. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

 • b. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

 • c. Date statistice

 • d. Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1. Evoluția zonei

 • a. Date cu privire la evoluția zonei

 • b. Caracteristicile semnificative ale zonei

 • c. Potențial de dezvoltare

 • 2.2. încadrarea in localitate

 • a. Poziționarea fata de intravilanul localității

 • b. Relationarea zonei cu localitatea

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

 • 2.4. Circulația

 • a. Aspecte critice privind circulația in zona

 • b. Capacitati de transport, necesitați de modernizare a traseelor existente si de realizare de trasee noi, intersecții cu probleme, priorități

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

 • a. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata

 • b. Relationari intre funcțiuni

 • c. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

 • d. Aspecte calitative ale fondului construit

 • e. Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine

 • f. Asigurarea cu spatii verzi

 • g. Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

 • h. Principalele disfunctionalitati

 • 2.6. Echipare edilitara

 • a. Stadiul echipării edilitare a zoneiin corelare cu structura localității

 • b. Principalele disfunctionalitati

 • 2.7. Probleme de mediu

 • a. Relația cadru natural - cadru construit

 • b. Evidențierea riscurilor naturale si antropice

 • c. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echipării edilitare ce prezintă riscuri in zona

 • d. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesita protecție

 • e. Evidențierea potențialului balnear si turistic

 • 2.8. Opțiuni ale populației

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulației

 • a. Organizarea circulației si a transportului in comun

 • b. Organizarea circulației feroviare

 • c. Organizarea circulației navale

 • d. Organizarea circulației aeriene

 • e. Organizarea circulației pietonale

 • 3.5. Zonificarea functionala-reglementari,bilanț teritorial, indici urbanistici

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.6.1. Alimentare cu apa

  • 3.6.2. Canalizare menajera si pluviala

  • 3.6.3. Instalații de incalzire

  • 3.6.4. Alimentare cu energie electrica

  • 3.6.5. Telefonie

 • 3.7. Protecția mediului

 • 3.8. Obiective de utilitate publica

 • a. Tipuri de obiective de utilitate publica

 • b. Tipul de proprietate al imobilelor si circulația terenurilor

 • 4. Concluzii - masuri in continuare

 • B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I . Dispoziții generale

 • 1. Rolul R.L.U.

 • 2. Baza legala a elaborării

 • 3. Domenii de aplicare

 • II. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

 • 1. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

 • 2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si apararea interesului public

 • 3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

 • 4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 5. Reguli cu privire la echiparea edilitara

 • 6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • 7. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si Împrejurimi

 • III. Zoniflcare funcționala

PART! DESENATE

Ala. Plan de incadrare in localitate

se. 1:25.000

Alb. Plan de incadrare in zona

sc. 1.5.000

A2. Situația existenta - priorități

se. 1:500

A3. Reglementari urbanistice -zonifîcare

sc. 1:500

A4a. Reglementari echipare edilitare

sc. 1:500

Alimentare apa si canalizre

A4b. Reglementari echipare edilitare

sc. 1:500

Alimentare electrica

A4c. Reglementari echipare edilitare

sc. 1:500

Alimentare gaz

A5. Proprietatea asupra terenurilor

sc. 1:500

Anexa - Plan ridicări topografice

întocmit, Arh.Vasvary Victoria

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE
  • 1.1 .DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI - Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZĂRI

STR. POLIGONULUI, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

- Beneficiar

- Proiectant

- Data elaborării


: ȘIPOȘ ANA RODICA, Satu Mare

: S.C. “COMARH” S.R.L. Satu Mare

: 2006

1.2.OBIECTUL LUCRĂRII

SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația prezentata a fost intocmita la cererea beneficiarului, respectiv Șipoș Ana Rodica.

Zona studiata se intinde pe o suprafața 3.300 mp, conform extras C.F. 435 N, nr. topo 606/12/2/B1 și 606/12/2/B2. Terenul se gaseste adiacent străzii Poligonului, în partea de nord-vest a municipiului Satu Mare, în zonă fiind intocmit un P.U.Z. avizat, proiectat de S.C. "VICTORIA VT" S.R.L., Satu Mare. Proiectul tine seama de prevederile acestuia, si intra in relație cu P.U.Z.-ul avizat.

în prezent, accesul se face din str. Poligonului, stradă propusă pentru modernizare.

Terenul este cuprins in cadrul perimetrului construibil, conform P.U.G. al municipiului Satu Mare, zona fiind rezervata locuințelor.

PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA RESPECTIVA

In conformitate cu P.U.G. al municipiului Satu Mare, zona studiata face parte din cadrul perimetrului construibil. Planul urbanistic general al orașului Satu Mare prevede pentru aceasta suprafața extinderea zonei de locuințe existente, cu regim de pana la P+l etaje.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • a. LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

In vederea elaborării prezentului proiect au fost studiate minatoarele proiecte

 • - Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al municipiului Satu Mare, proiect eleborat de S.C. “SIGMA PROIECT” S.A.

 • - Plan Urbanistic Zonal pe strada Petre Ispirescu, proiect elaborat de către firma

S.C. "VICTORIA VT" S.R.L. Satu Mare

 • b. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Concomitent cu Planul Urbanistic Zonal care este obiectul acestui studiu au fost făcute măsurători topografice ale parcelelor existente si planuri cadastrale.

 • c. DATE STATISTICE

Având in vedere necesarul de locuințe, precum si faptul ca pentru zona respectiva a fost prevăzută o zona rezidențiala, cu regim de inaltime de pana la P+l etaje, apare ca necesara realizarea unei lotizări in vederea construirii de locuințe.

 • d. PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICA A ZONEI

In urma analizei zonei studiate, pentru acest amplasament nu au fost elaborate proiecte care sa aiba ca obiect zona studiata, pe de o parte fiindcă este teren particular iar pe de alta parte datorita lipsei fondurilor necesare pentru un asemenea demers.

 • 2.STADTUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
 • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

 • a. DATE CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA ZONEI

Zona studiata este o zona care nu a făcut obiectul unor studii, cu excepția Planului Urbanistic General al municipiului Satu Mare, care a cuprins in perimetrul construibil zona studiata, inclusiv zona din nord-vest, ca zona rezervata locuințelor.

 • b. CARACTERISTICILE SEMNIFICATIVE ALE ZONEI

Terenul este amplasat adiacent străzii Poligonului, avand acces la strada Aurel Vlaicu, zona avind un potențial ridicat datorita faptului ca aceasta zona este o zona de interes, fiind amplasată în apropierea orașului.

 • c. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

După cum s-a constatat, autoritatilor locale le-au fost formulate in ultimul timp, propuneri de valorificare maxima a potențialului zonei, prin realizarea unor funcțiuni de locuințe.

Datorita faptului ca orașul Satu Mare are nevoie de un număr mare de locuințe, zona studiata corespunde funcțiunilor cerute.

 • 2.2. ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

 • a. POZIȚIONAREA FATA DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul analizat se afla in partea de nord-vest a municipiului Satu Mare, in teritoriul administrativ al acestuia.

Zona studiata are următoarele vecinătăți :

 • - la Nord - terenuri proprietate particulara

 • - la Est - proprietate particulara și drum acces

 • - la Sud - terenuri proprietate particulara

 • - la Vest - str. Poligonului

 • b. RELATIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA

Zona studiata este amplasata in nord-vestul localității, strada Poligonului, cu legătură facilă spre centrul orașului.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Zona studiata se afla in partea de nord-vest a municipiului Satu Mare, pe un teren plat, in Cimpia de Vest. Datorita faptului ca terenul este plat, in zona sudica se vede silueta orașului, iar in zilele senine, munții si dealurile care in conjoara zona.

Tipul general de clima este temperat-continental moderat, de cimpie, cu nuanțe panonice, cu influente vestice si nordice. Verile sint calde si umede, iar iernile reci, uneori chiar cu viscole. Perioadele de incalzire iama sint mai rare si stratul de zapada este mai stabilsi cu grosimi mai mari, in comparație cu sudul Câmpiei Vestice.

Circulația generala a atmosferei are ca specific adecvatii de aer temperat-oceanic din vest si nord-vest mai ales vara, dar si cu unele pătrunderi de aer arctic din nord, cu precădere iama. De asemenea, au loc si advectii de aer temperat-continental din nord si est (iama), ca si invazii de aer mediteranean din sud-vest si sud.

Temperatura aerului :

 • - media anuala         10,0 °C

 • - media lunii iulie       20,1 °C

 • - media lunii ianuarie -3,0 °C

Numărul zilelor cu inghet este in medie de 50-60 pe an. Apar totuși ingheturi chiar si la sfirsitul lui aprilie-mai, cind unele specii de pomi sint in floare. Pe anotimpuri, se constata ca iernile sint mai reci si mai lungi decit in restul Cimpiei Vestice, primavara vine brusc, verile sint variabile, iar toamnele senine si relativ calde.

Precipitațiile :

 • - media anuala :           616 mm (cu variatii intre 400-1.000 mm), peste

45% din precipitatii cad primavara si vara

 • - lunile cele mai ploioase : iunie (80-84 mm), iulie (55-75 mm)

 • - medii minime lunare :     ianuarie (30-40 mm), februarie (27-38 mm)

 • - numărul mediu annual de 120-130, din care 20 zile cu ninsoare zile cu precipitatii

Vânturile dominante sint cele din sud-vest, care deriva de obicei din cele de vest, abatute de Munții Apuseni spre nord-vest. Vinturile din vest bat mai ales primavara si vara, cind aduc ploi. Si vinturile din nord-vest se resimt o buna parte din an.

Elementele climatice, coroborate cu cele ale reliefului oferă condiții de valorificare optima a zonei.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

 • a. ASPECTE CRITICE PRIVIND CIRCULAȚIA IN ZONA

Circulația în zonă se face pe strada Poligonului, stradă tară prospect conform legislației în vigoare.

 • b. CAPACITATI DE TRANSPORT, NECESITAT! DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE SI DE REALIZARE DE TRASEE NOI, INTERSECȚII CU PROBLEME, PRIORITĂȚI

Pentru strada Poligonului se propune modernizarea acesteia.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

 • a. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPA ZONA STUDIATA

In prezent amplasamentul este liber de construcții.

 • b. RELATIONARI INTRE FUNCȚIUNI

Amplasamentul fiind liber se poate considera ca, in prezent, exista relationari funcționale doar cu vecinătățile imediate, in cooperare cu care se pot rezolva dotările tehnico-edili tare, sau care pot fi furnizoare de utilitati si servicii pentru zona studiata.

 • c. GRADUL DE OCUPARE A ZONEI CU FOND CONSTRUIT

In zona studiata nu exista construcții.

 • d. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

Nu este cazul.

 • e. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI IN CORELARE CU ZONELE

VECINE

Branșamentele apa, gaz, electrice, se vor realiza la rețelele corespunzătoare existente pe strada Poligonului.

 • f. ASIGURAREA CU SPATII VERZI

Pentru amplasamentul studiat, sunt propuse spatii verzi de protecție.

 • g. EXISTENTA UNOR RISCURI NATURALE IN ZONA STUDIATA SAU IN ZONELE VECINE

In zona studiata nu exista zone cu riscuri naturale.

 • h. PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

Strada Poligonului nu are prospect corespunzător, in conformitate cu legislația in vigoare, aceasta fiind propusa spre modernizare.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARA

 • a. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI IN CORELARE CU STRUCTURA LOCALITĂȚII

Se propune extinderea rețelelor de pe str. Poligonului.

 • b. PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

Principalele disfunctionalitati la nivel de infrastructura edilitara sunt:

 • - lipsa rețelei de alimentare cu apa

 • - lipsa rețelei de canalizare menajera

 • - lipsa rețelei telefonice pe amplasament

 • - drumuri cu prospect si îmbrăcăminte necorespunzatoare

Toate aceste disfunctionalitati isi găsesc rezolvarea prin soluțiile tehnice propuse prin proiect.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

 • a. RELAȚIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Nu este cazul

 • b. EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE

Nu se poate vorbi despre riscuri antropice cu impact asupra zonei studiate.

Aceste riscuri pot fi preintampinate prin gasirea unor soluții tehnice corespunzătoare pentru fiecare amplasament.

 • c. MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICAȚII SI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE CE PREZINTĂ RISCURI IN ZONA

In cadrul zonei studiate sistemul cailor de comunicatii si a categoriilor de echipare edilitara nu prezintă riscuri sau puncte nevralgice. .

 • d. EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITA PROTECȚIE

In zona nu exista valori de patrimoniu.

 • e. EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR SI TURISTIC

Nu este cazul

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

In municipiul Satu Mare nu exista la ora actuala un număr suficient de locuințe unifamiliare, populația fiind masata in complexe de locuințe colective, fapt care generează o cerere de locuințe cu loturi individuale si regim mic de inaltime.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Cu excepția ridicării topografice, a planurilor cadastrale si a studiilor geo, nu au fost intocmite studii de fundamentare.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Planul Urbanistic General al municipiului Satu Mare prevene pentru terenul studiat zona de locuințe.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Noua viziune urbanistica, aparuta si ca urmare a manifestării unui interes crescut al investitorilor in ultimul timp, este cea care permite valorificarea maxima a potențialului de locuire, turistica si economica a zonei, dar si indirect, a celui construit, valoros, din localitate.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

 • a. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI SI A TRANSPORTULUI IN COMUN

Accesul in zona studiata se face prin strada Poligonului,si prelungirea str.Brediceanu, ambele fiind propuse pentru modernizare, atat pentru refacerea profilului transversal cat si pentru crearea unor trotuare si plantatii de aliniament.

Transportul in comun va fi propus după realizarea investiției.

 • b. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI FEROVIARE

Nu e cazul.

 • c. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI NAVALE

Nu e cazul.

 • d. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI AERIENE

Nu e cazul

 • e. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI PIETONALE

Toate drumurile din zona studiata au prevăzute trotuare pentru pietoni.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Suprafața terenului studiat este de 3.300 mp, suprafața complet ocupata pentru locuințele individuale.

mp

%

L

Zona locuințe cu subzona

LM Locuințe unifamiliale

2866

86,85

CC

Zona pentru cai de comunicație

CCr Cai de comunicație rutiera

253

7,67

P

Zona spatii verzi

Ppp Spatii verzi de protecție, plantatii aliniament

181

5,48

TOTAL

3.300

100,00

 • 3.6.3. Instalații de încălzire.

Alimentarea cu energie termica a locuințelor se va face cu microcentrale proprii. Datorita faptului ca in zona exista rețea de gaze naturale, se propune extinderea rețelei pentru a asigura alimentarea cu combustibil gazos.

Proiectarea si executarea extinderii rețelei de gaze naturale, respectiv racordarea consumatorilor la aceasta se vor face de către firme autorizate in acest sens.

 • 3.6.4. Alimentare cu energie electrica.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin extinderea rețelei de joasa tensiune existenta in zona.

Proiectarea si executarea extinderii liniei aeriene de medie tensiune, respectiv racordarea consumatorilor la aceasta se vor face de către firme autorizate in acest sens.

Alimentarea cu energie electrica a locuințelor din cadrul incintei studiate se va face de la rețelele existente pe str. Brediceanu 3.6.5. Telefonie.

Pentru acoperirea cerințelor viitorilor abonati la rețeaua de telefonie naționala se propune racordarea acestora la centrala telefonica existenta cea mai apropiata din cadrul municipiului Satu Mare. Proiectarea si executarea extinderii rețelei, respectiv racordarea consumatorilor la aceasta se vor face de către firme autorizate in acest sens.

 • 3.6.6. Alimentarea cu gaz

Alimentarea cu gaze naturale a incintei se va face de la conducta de presiune redusă propusă lângă amplasament, prin intermediul unul branșament și un regulator de presiune amplasat conform planului de situație anexat.

Conducta exterioară (instalația de utilizare ) montată în exteriorul clădirilor, se va monta suprateran, va urmări conturul gardurilor stabile din cărămidă sau beton, respectiv se va monta pe stâlpi metalici sau din beton și estacade.

Intrarea în clădiri a conductelor de utilizare se va realiza suprateran, prin traversarea peretelui exterior al clădirilor la o înălțime convenabilă. La montarea în clădiri se va monta obligatoriu câte un robinet de

Delimitarea zonelor funcționale propuse se face in planșa de Reglementari Urbanistice. Principalii indici urbanistici ai P.U.Z. propuși pe funcțiuni si categorii de intervenție fiind :

P.O.T.maxim = 25,00 %

C.U.T.maxim = 0,75

Valorile coeficienților se corelează cu prevederile P.U.G. Satu Mare.

Regimul de inaltime propus pentru clădiri este P+l etaje.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  • 3.6.1. Alimentare cu apa.

Alimentarea cu apa a clădirilor proiectate se va face printr-o rețea noua de distribuție a apei menajere cu o lungime de 100 m.

Se vor monta hidranti stradali pe rețeaua de alimentare cu apa rece menajera proiectata din 100 m in 100 m.

Se va prevede cite un hidrant stradal la fiecare capat al străzilor nou realizate.

Alimentarea cu apa a locuințelor se va face de la rețeaua exterioara propusa prin intermediul căminelor de racordare. In aceste cămine se vor monta contoare de apa pentru monitorizarea consumului.

Apa calda menajera necesara se va produce in centralele termice aferente fiecărei locuințe in parte, utilizind ansambluri cazan-boiler cu acumulare.

Pentru alimentarea cu apă a incintei se prevăd următoarele :

 • - Se propune extinderea rețelei de apă existentă pe strada Brediceanu

 • - Se propune execuția unui branșament de apă, racordat la conducta de apă proiectată. La limita incintei se va monta un cămin de apometru.

 • - Rețelele de alimentare cu apă ( de incintă) se vor executa din conducte din PE 100, rețelele de alimentare cu apă și rețelele de de incendiu exterior vor fi comune, sistemul de distribuție va fi ramificat.

 • - Se vor monta hidranti exteriori cu DN 100 mm , amplasați conform planului de situație anexat.

Alimentarea cu apă a clădirilor propuse se va face de la rețeaua de apă din incintă, prin conducte din PE 32.1nstalațiile sanitare interioare vor consta din alimentarea cu apă rece, caldă și canalizare a obiectelor sanitare. Apa se va consuma numai în scopuri menajere.

La Im de limita de proprietate se va realize un cămin de branșament apa in care se vor monta contoarele individuale ale fiecărui imobil.

 • 3.6.2. Canalizare menajera si pluviala.

Canalizarea obiectivelor se va realiza printr-un sistem unitar

Conform avizului Apaserv S.A. extinderea rețelei de canalizare de pe str. Brediceanu,care este in sistem unitar se va executa prin rețea de canalizare sub presiune cu realizarea unui cămin de liniștire .

Pentru contorizarea gazelor naturale se va monta câte un contor volumetric la fiecare clădire.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Propunerile de realizare a noilor funcțiuni, prin masurile de soluționare a canalizării menajere, prin preluarea si transportarea deșeurilor la platforma ecologica viitoare, implica masuri de diminuare pana la eliminare a surselor de poluare. Pana la realizarea unei platforme ecologice de gunoi menajer, deseurile vor fi transportate la groapa de gunoi a orașului, colectate in condițiile impuse de normele sanitare.

Prin sistemele de spatii verzi propusese va asigura indicele de plantare necesar condițiilor de agrementare.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 • a. TIPURI DE OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Pentru materializarea acestor propuneri de dezvoltare urbanistica sunt necesare si lucrări de utilitate publica. Sunt necesare lucrări de utilitate si folosința publica, printre ele cele mai importante fiind :

 • - Modernizarea drumului de acces in zona

 • - Extinderea si modernizarea rețelei electrice

 • - Realizarea rețelei de canalizare

 • - Extinderea rețelei telefonice

 • b. TIPUL DE PROPRIETATE AL IMOBILELOR SI CIRCULAȚIA TERENURILOR

Terenul ce va face obiectul studiului, cuprinde numai terenuri proprietate privată de interes local.

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

In vederea construirii locuințelor este necesara realizarea utilităților si drumurilor de acces din cadrul zonei studiate.

Aceste propuneri vor contribui la dezvoltarea unui segment al vieții social-economice a orașului.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZIȚII GENERALE
 • 1. ROLUL R.L.U.

Regulamentul local de urbanism - R.L.U. - detaliaza reglementările din P.U.Z., fiind elaborat pe baza Regulamentului general de urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996.

Prin aprobarea R.L.U. simultan cu P.U.Z. , ambele documentatii devin acte de autoritate ale administrației publice.

 • 2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Regulamentul local de urbanism - R.L.U. - A FOST ELABORAT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE Legii nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , cu modificările si completările ulterioare, cu Ordinul M.L.P.A.T.nr. 176/N/2000, cu prevederile FI.G.R. nr. 525/1996 si cu alte acte legislative specifice, dintre care precizam :

 • - Constituția României

 • - Codul civil

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

 • - Legea nr. 18/1991 (republicata) privind fondul funciat

 • - Legea nr. 215/2000 privind administrația publica locala

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții

 • - Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara

 • - Legea nr. 422/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național

 • - Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului

 • - Legea nr. 82/1993 privind constituirea R.B.D.D., cu modificările si completările ei ulterioare

 • - Legea nr. 84/1996 privind imbunatatirile funciare

 • - Legea nr. 126/1996 - Codul silvic

 • - Legea nr. 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N. - Secțiunea a ILa - Apa

 • - Legea nr. 71/1996 privind aprobarea P.A.T.N. - Secțiunea l-a - Cai de comunicație

 • - Legea apelor nr. 107/1996

 • - Legea privind protecția civila, nr. 106/1996

 • - Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

S-au preluat, de asemenea, prevederi ale unor ordine, hotarari de guvern sau ordonanțe, precum :

 • - Ordinul comun M.Ap.N. nr. 30/1995, M.I. nr. 3422/1995, S.R.I. nr. 4221/1995

 • - Ordinul comun M.Ap.N.nr. 3556/1996, M.I. nr. 2102/1996, S.R.I. nr. 4093/1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar

 • - Ordinul nr. 536/1997 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind modul de viata al populației

 • - Hotararea de guvern nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara.

 • - Ordinul 699/1999 pentru aprobarea Procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizațiilor de gospodărire a apelor

 • - Ordinul nr. 62/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

 • - Ordonanța de urgenta nr. 76/2000 privind regimul deșeurilor

 • - Ordonanța de urgenta nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

 • - Legea nr. 755/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de turism in Roman ia

 • - H.G. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 • - Ordinul nr. 61/1999 al președintelui Autorității Naționale Pentru Turism pentru aprobarea Normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice

 • - Ordinul M.L.P.T.L.nr. 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si a spațiului urban aferent, la exigentele persoanelor cu handicap

 • - Ordinul M.L.P.A.T. nr. 10/N/l993 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea parcajelor pentru autoturisme in localitati urbane (P 132/1993)

 • - Ordinul M.L.P.T.A.T. nr. 27/N/1999 pentru aprobarea Normativului de siguranța la foc a construcțiilor

 • 3. DOMENII DE APLICARE

Prevederile prezentului R.L.U. se aplica srict in zona analizata prin prezentul P.U.Z., care modifica (actualizeaza) prevederile P.U.G. aprobat.

El se aplica in vederea realizării construcțiilor si amenajărilor, aflate pe acest amplasament, orice modificare a prevederilor lui fiind posibila, in condițiile legii nr. 350/2001, doar in baza altui P.U.Z./P.U.D. avizat si aprobat legal.

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 62/1996, sau ale legislației in vigoare la data autorizării, solicitandu-se, prin certificatul de urbanism, avizele necesare, după caz, in funcție de tipul lucrărilor executate.

Avizele si acordurile stipulate prin certificatul de urbanism sunt cele impuse de legislație. Daca prin R.L.U. se mai considera necesare unele avize, ele vor fi prezentate la P.A.C.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

La amplasarea construcțiilor se va asigura pastrarea integrității mediului natural, cu atat mai mult cu cat intreaga rezervație trebuie sa-si mențină echilibrele naturale, specifice.

Infrastructura tehnico-edilitara a zonei nu trebuie sa afecteze mediul, ea fiind adaptata normelor sanitare de protecție in vigoare. Se vor adapta soluții de colectare centralizata, la nivel de zona a apelor menajere, cu epurare obligatorie, inaintea evacuării, conform cerințelor organelor de mediu.

Colectarea si neutralizarea deșeurilor se va face organizat, in prima etapa, la actuala platforma a orașului si, ulterior, la o platforma ecologica, moderna.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI AP ARAREA INTERESULUI PUBLIC

In proiectare si execuție se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 si ale Normativului PI00/1992.

Autorizarea lucrărilor de utilitate publica se va face in baza documentațiilor de investitii aprobate si ele vor asigura siguranța in exploatare.

Interesul public va fi aparat si prin condiționarea liberului acces al publicului in zona, pe trasee pietonale sau carosabile.

Posibilitatea executării adăposturilor de aparare civila va fi corelata cu panza freatica de suprafața, si va fi avizata de organele competente.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Pentru fiecare zona funcționala se stabilesc reguli de amplasare a construcțiilor intre ele sau fata de alte limite naturale sau convenționale, si care se vor respecta, pentru crearea condițiilor obligatorii de confort, dar si de intervenție in cazuri de seisme sau incendii.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Pentru accesul la construcțiile si amenajările propuse, se vor asigura accese obligatorii, pietonale si carosabile. Acestea vor fi dimensionate in conformitate cu standardele in vigoare si vor fi corelate cu cerințele si specificul zonei.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Modalitățile concrete de soluționare a echipării edilitare trebuie sa fie adaptate rețelelor de protecție a zonei, cat si normelor generale de igiena.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR

PENTRU CONSTRUCȚII

La realizarea dotărilor viitoare, se vor respecta cerințele referitoare la forma si dimensiunile terenului necesar pentru fiecare construcție, impuse, după caz, prin normative specifice, inclusiv prin legislație. In acest mod, este posibila repartizarea armonioasa a clădirilor, cat si pastrarea unei zone verzi necesare confortului fiecărei dotări.

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

Legislația referitoare la structurile de primire turistice, sau H.G. nr. 525/1996 impun, după caz, suprafețe minime obligatorii de spatii verzi si plantate. Ele sunt strict necesare, pentru agrementate si sporirea confortului general si este indicat sa se faca specii locale.

Nu se recomanda Împrejmuirea loturilor cu Împrejmuiri pline, pe o inaltime mai mare de 1,20 m.

 • III. ZONIFICARE FUNCȚIONALA

întreaga zona este constituita dintr-o singura Unitate Teritoriala de referința (U.T.R.), care este o suprafața omogena funcțional si morfologic, si pentru care se pot stabili aceleași condiții de construibilitate .

U.T.R. cuprinde mai multe zone funcționale (cu anumite funcțiuni dominante). La rândul ei, fiecare zona este formata din una sau mai multe subzone.

La întocmirea certificatului de urbanism, se vor prelua condițiile generale de zona, si, daca sunt menționate distinct, si cele de subzona, care sunt prioritare.

ZONELE FUNCȚIONALE SUNT URMĂTOARELE :

L - ZONA LOCUINȚE, cu subzona:

 • - LM Locuințe individuale

P - ZONA PENTRU SPATII VERZI, cu subzona:

 • - Ppp Spatii verzi de protecție, pantatii aliniament

CC - ZONA PENTRU CAI DE COMUNICAȚIE, cu subzonele :

 • - CCr Cai de comunicație rutiera

L - ZONA LOCUINȚE

FUNCȚIUNE PREDOMINANTA - locuințe P+l

COMPUSA DIN - locuințe

FUNCȚIUNI COMPATIBILE - terenuri de sport in aer liber (minigolf, baschet, tenis), birouri individuale, crese, dotări comerciale cu raze mica de servire

COMPUSA DIN SUBZONA : LM - zone case P+l

UTILIZĂRI PERMISE : locuințe

UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII - alte terenuri de sport in aer liber, cu condiția sa nu producă poluarea sonora a vecinătăților; in cazul in care se pot produce perturbări, se vor asigura min. 15 m intre teren si limitele lotului.

UTILIZĂRI INTERZISE - activitati poluante

- funcțiuni economico-productive, hale industriale

AMPLASARE

Locuințele se vor retrage cu distantele minime indicate pe planul de reglementari, atat fata de aliniament, cat si fata de limitele de fundal ale loturilor.

Se permite alipirea, pe una din limitele laterale, cu acordul notarial al vecinului. Pe cealalta laterala, se va păstră o retragere de min. 3,00 m.

Nu se admit calcane libere.

REGIM DE ÎNĂLȚIME - P+l si se respecta o panta a invelitorii de max. 50%, pentru evitarea aspectului montan.

ASPECT

Clădirile vor fi materiale durabile, cu finisaje de cea mai buna calitate, volumetric si aspect exterior la maxime exigente arhitecturale. Nu se pot executa construcții inestetice, care depreciaza valorile arhitecturale, construcții kitsch. Clădirile nu vor avea aspect montan, ci, preferabil, cu specific zonal.

Cadirile se vor incadra in caracteristicile arhitecturii tradiționale locale; se pot prelua elemente de specificitate arhitecturala. Se pot prelua si elemente specifice arhitecturii locale de sorginte apuseana, prezente la unele clădiri vechi. Se pot proiecta si clădiri modeme ca aspect. Se recomanda acoperirea cu șarpanta. In cazul unei arhitecturi modeme, acestea se vor incadra armonios si nu distonant in cadrul construit cu valențe de specificitate.

Acoperirea se face cu șarpanta si, doar in cazuri justificate, cu terasa. Materiale de invelitoare: olane, țigla, tabla (materialele bituminoase sunt mai puțin recomandate).

ÎMPREJMUIRI

Se pot face pline pe maximum 1,20 m; pana la inaltimea de 1,60 m, gardurile se pot continua cu spaliere cu plante agatatoare.

Materialele utilizate la împrejmuiri: zidărie, piatra, lemn, pro file metalice

SPATII VERZI pe minim 15% din teren

INDICI MAXIMI

P.O.T. max =25%

C.U.T.max.=0,50

P- ZONA SPATII VERZI, PROTECȚIE, AGREMENT

FUNCȚIUNE PREDOMINANTA - Spatii verzi, de agrement, protecție sau campare

COMPUSA DIN SUBZONA:

Ppp - spatii verzi de protecție, plantatii aliniament

UTILIZĂRI PERMISE: plantatii de aliniament, plantatii de protecție;

UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII : mobilier urban

UTILIZĂRI INTERZISE : alte construcții

Ppp - subzona plantatii de protecție sau stabilizare, plantatii de aliniament

UTILIZĂRI PERMISE - plantatii de protecție contra noxelor, plantatii de aliniament, de-a lungul cailor de circulație

CONDIȚII - se vor utiliza specii locale

CC - ZONA CAI DE COMUNICAȚIE

COMPUSA DIN SUBZONA CCr - cai de comunicație rutiera

CUPRINDE : rețeaua de străzi, pietonale

CONDIȚII - realizare conform standardelor - prevederea de plantatii de aliniament

ROMANIA

JUDEȚUL SATU MARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Primar

Nr 14281 din 23.06.2005

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. .....Ț.â./... din                _____ 2005

Urmare a cererii adresate de \...............................................................................................

cu domiciliul / sediul în județu/?..........ȘAȚU MARE..........municipiul / orașul / comuna................ȘATU MARE................

satul...........................................................  sectorul............cod poștal.......................

adresa____________________________________P-ȚA. 25 OCTOMBRIE, BL.l, AP.32______________________

telefon/fax ........................  ...................... e-mail

înregistrată la nr........W?®.1.......din..............

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ:

Pe imobilul - teren și / sau construcții - situat în județul.................?...................,?AȚU MARE...................................

municipiul / orașul / comuna..................SATU MARE....................satul.................................................. sectorul......

cod poștal......3900........adresa................................................. .....

Cartea funciară........................................................................435 N.......................................................................

Nr. top. al parcelei..................................................................9.99/1?/?/.®.................................................................

sau identificat prin3?............................EXTRAS CF{ ÎNCADRARE ÎN LOCALIȚATE ȘI PLAN DE SITUAȚIE...........................

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr................./....9.1.-.9.V.1.9.99...., faza PUG/PUZ/PUD, aprobată

cu hotărârea Consiliului județean/iocal............Ș^Țl/MARE...........nr. ................../ ...,9A;.9?-.4.?99.. .

 • 1. REGIMUL JURIDIC

TEREN SITUAT ÎN INTRAVILAN PROPRIETATEA SOLICITANTULUI

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

PREZENT: ZONĂ DE LOCUIT

VIITOR: ZONĂ DE LOCUIT

 • 3. REGIMUL TEHNIC

TEREN CU INTERDICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE PÂNĂ LA ELABORAREA ȘI APROBAREA P.U.Z.

,                                     ,                                (4)

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru...................................................................

INFORMARE              .................................................

 • (1) Numele si prenumele solicitantului    (2) Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului

 • (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată la cerere

 • 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată)

 • b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcții

 • c) Fișele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

al. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

c.2. A vize și acorduri privind:

 • d) Avizele / acordurile și alte documente ce se asigură de către solicitant

d.l. Avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d. 2. Alte avize / acorduri:

d.3. Studii de specialitate:

d.4. Documente de plată ale următoarelor taxe:

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de............1?............luni de la data emiterii.
Achitat taxa de


413.000


lei, conform chitanței nr.


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de


din

J/.o/./ș.QF'


*) Se va semna de arhitectul șef sau persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanisn


Nr. cerere Ziua 24Luna 10

Anul 2006

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

Cartea funciară cu nr, 435 NEDEFINITIV       Comuna / Oraș / Municipiu SATU MARE

A. Partea l-a

Nr. crt.

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observatii

5

11.

12.

606/12/2/bl

606/12/2/b2

ARABIL INTRAVILAN ARABIL INTRAVILAN

500

2800

B. Partea ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

7.

SIPOS ANA RODICA cas. cu SIPOS I0AN - cu titlu juridic cumpărare inch. nr. 16613/2004 cf.

C. Partea lll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT.

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la NEVOIE

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 10 lei, prin chitanța nrf)^^Qy^2006, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. PI02

As i ste n t - rog istrato r,


q p florio a

Vw sg,


Asistent registrator I


S. C. Apaserv Satu Mare S.A. str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, Romania Tel.; 0261-759102, Fax; 0261-769795

Nr.        / Q0 00, 0^'

Către,

S.C. COMARH S.R.L.

SATU MARE , B-dul Lalelei , Bl. R1

Ca urmare a documentației depuse de dvs., prin care ne solicitati aviz pentru Proiect nr. 0613 faza P.U.Z.

“ PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE “

Beneficiar: SIPOS ANA RODICA , conform deciziei Comisiei Tehnice de Avizare a S.C. “APASERV SATU MARE “ S.A. va comunicam următoarele :

AVIZAM FAVORABIL P.U.Z.-ul cu următoarele condiții :

 • - avand in vedere faptul ca pe strada Brediceanu rețeaua de canalizare existenta este amplasata la un nivel mai ridicat se poate executa numai extindere rețea de canalizare sub presiune cu realizarea unui cămin de liniștire înainte de racordarea la rețeaua existenta . Menționam ca pe strada Brediceanu sistemul de canalizare este in sistem unitar.

 • - pentru alimentarea cu apa se poate extinde rețeaua de apa existenta pe strada Brediceanu.

-la 1 m de limita de proprietate se va realiza un cămin de branșament apa in care se vor monta contoarele individuale ale fiecărui imobil.

Satu Mare, 22.02.2007

AVIZAT


DIRECTOR TEHNIC,


APASERV ig SATU MAREF.


ÎNTOCMIT

SEF BIROU PRODUCȚIE, ing. Szatmari ClaudiaS.C.OSGET S.R.L

Str. Ilar ie Cheiul i, Fir. 84

SATU MARE

PROIECT NR. 078/2006 FAZA P.U.Z.

STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR

privind lucrarea:

“PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN ZONA STR. POLIGONULUI SUB NR. TOPO 606/12/2/B1 ȘI 606/12/2/B2 MUNICIPIUL SATU MARE”

BENEFICIAR: SIPOS IOAN

SIPOS ANA RODICA

Prin tema înaintată de proiectant s-a solicitat executarea unui studiu geotehnic, care sa cuprindă:

stratificația si litologia terenului

 • - nivelul apelor subterane

 • - adâncimea minimă de fundare

 • - presiunile admisibile

 • - Încadrarea macroseismică a zonei studiate

Pentru obținerea acestor date am executat trei foraje geotehnice manuale, amplasate conform planului de situație Scara 1:500 anexat.

FORAJ NR. 1

+ 0,00 - 0,40 m sol vegetal

0,40 - 2,00 m argilă prăfoasă galben - cenușie

2,00 - 2,80 m argilă cenușie - ruginie

 • 2,80 -3,90 m nisip fin argilos ruginiu

 • 3,90 - 6,00 m nisip fin ruginiu

Stratul continuă. Nivelul freatic a fost interceptat la -2,50 m.

FORAJ NR. 2

±0,00-0,30 m 0,30-2,00 m 2,00 - 2,60 m 2,60-4,00 m 4,00 - 6,00 m


sol vegetal

argilă prăfoasă galben - cenușie argilă cenușie - ruginie

nisip fin argilos ruginiu

nisip fin ruginiu


Stratul continuă. Nivelul freatic a fost interceptat la -2,50 m.

FORAJ NR. 3

± 0,00 - 0,30 m

0,30- 1,80 m

.           1,80-2,60 m

2,60-4,10 m

4,10 - 6,00 m


sol vegetal

argilă prăfoasă galben - cenușie

argilă cenușie - ruginie

nisip fin argilos ruginiu

nisip fin ruginiu


Stratul continuă. Nivelul freatic a fost interceptat la -2,40 m.

Terenul studiat se prezintă ca o zonă de șes cu slabe denivelări ce nu depășesc 0,50 - 1,00 m.

Din descrierea lucrărilor executate rezultă că terenul de fundare este constituit din formațiuni fin nisipoase și argiloase aparținând depozitelor de terasă de vârstă cuternară ale bazinului inferior Someș, aflate într-o structură încrucișată tipică acestor formațiuni de depozit.

Nivelul apelor subterane a fost interceptat la o cotă de aprox. -2,40 m .

Observații anterioare din zonă relevînd posibilitatea acumulării apelor de suprafață în săpăturile pentru fundații, în perioadele cu precipitații, precum și staționarea acestora la suprafața terenului.

Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheț în zona studiată este de -0,80 m.

Presiunile admisibile au fost calculate conform prescripțiilor STAS 3300/2-85 considerîndu-se valorile de baza

B=l,00msi D = 2.00 m, rezultând:

P conv baza — 280 Kpa

în baza datelor de mai sus propunem ca adâncime minimă de fundare cota de -1,20 m față de nivelul actual al terenului în stratul de argilă prăfoasă.

Pentru alte valori ale parametrilor B si D se vor efectua corecții conform aceluiași STAS 3300/2-85.

In conformitate cu prevederile normativului PI00-92 pentru valorile coeficienților Ks = 0,12 si Tc = 0,7 sec. zona studiata se încadrează în zona seismică de calcul “E”.                   ,

 • a) din punct de vedere al riscului geotehnic conform tab. B3:
 • • condiții de teren:           terenuri bune           2 puncte

 • • apa subterană:             epuismente normale     2 puncte

 • • clasificarea construcției

5

după categoria de importanță: normală

3 puncte

1 punct

8 puncte


 • • vecinătăți:                  fără riscw

total

 • b) din punct de vedere al categoriei geotehnice:

• conform tab. B4 - categoria geotehnică :         1

RISC GEOTEHNIC REDUS

Prezentul studiu geotehnic poate fi folosit numai în faza de lucru P.U.Z., pentru alte faze urmînd a se efectua studiu geotehnic detaliat.

ÎNTOCMIT:


/4?/

Ing. Cdfetinaș Octavian


co               >

OSGET

S.R.L.

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

in zona municipiului Satu Mare pentru imobilul de sub nr. C.F. 435 Nedefmitiv Satu Mare cu nr. top. 606/12/2/b proprietar: Sipos Ana Rodica căsătorit cu Sipos loan
ZONA IN STUDIU

NR. TOPâ06'12/2b


Nota: Parcela cu nr. top. 606/12/2/b se afla in intravilanul municipiului Satu Mare conform P.U.G. |      | Zona propusa

S.C. QSGET S.R.L. str. I. CHENDI nr, 84. SATU MARE     f

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA STR, POLIGONULUI SATU MARTE DE SUB NR. TtJPO 606/12/2/B! SI 606/12/2/B2

NR.PR.

78-2006

OPERATOR

ng.geo. COSTINAS □.

SCARA 1:5000 D50000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA

DESENAT

VIDA A.

Â'

PL.NR.G1

VERIFICAT

ing.geo. COSTINAS 0

08-2006

BENEF. SIPOS I0AN SI SIPOS ANA RODICA

S.C. OSGET SRL

str. I. Chendi nr. 84.

Satu Mare

întocmit: V1DAADELINA


Proiectul' PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA STR. POLIGONULUI                       .      T?1                           Aparat Nr ....................................

SATU MARE DE SUB NR. TOPO 606/12/2/B1 SI 606/12/2/B2 FISA FORAJ ULUI Ni*    1                            .    08-7006

Beneficiar: Ș.țPQS IOAN,ȘJ1 SIPOS ANA RODICA                          cjixaij r.AJ1 ini.                                   început Ja; UO-ZUUq............

Operator: RfG. GEQ-.COSȚINAS OCTAVIAN                Cota terenului in dreptul forajului:                               Proiect numar 78/2006.................

Caracterizarea pământului din strat conform STAS 1243-88

Coloana stratificatie

Adâncimea ferata si adancimea stratului

Proba

Pânze de apa si umiditatea pământului

Viteza de sapare

Sculele intrebuîntatc si condițiile de lucra

Tubare

Penetrare conf. STAS 1242/5-88

Observatii

N.T.S. incadrarea săpăturii in Ts.

nr.

borcan

tub metalic

Adancimea tălpii forajului la penetrare

număr de lovituri (avans 30 cm)

adancimea

grosimea

probei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOL VEGETAL

0.40   =

0.40

NH=-2.50m

S-A LUCRAT CU INSTALAȚIA MANUALA DE FORAJ CU SAPA DE 0 2"

»

4

T. MIJLOCIU

ARGILA PRAFOASA GALBEN CENUȘIE

iL ! i1

11                1t1

d 11 l i I I I ! i :i ! i

2.00 -> =

1.60

T. MIJLOCIU

ARGILA CEN. RUGINII

0.80

T. MIJLOCIU

2.80   =

NISIP FIN ARGILOS

i: t: i: : i: i: i i: i: i:

3 ~~r

3.90 . ■=

1.10

T. MIJLOCIU

NISIP FIN RUGINIU

* • - •

4 —

5-||

6.00 c. —

2.10

TEREN UȘOR

STRATUL CONTINUA

i-=

8-||

9-fj

10 === n-B

12...^

Verificat: ing. sgl. COSTINAS OCTAVIAN

S.C. OSGET SRL.

str. I. Chendi nr. 84.

Satu Mare

Proiectul-PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA STR. POLIGONULUI                              t-iq

Aparat Nr. început la: Proiect număr


08-2006

78/2006


SATU MARE DE SUB NR/fOPO 606/12/2/B1 SI 606/Î2/2/B2 FISA FORAJULUI Nr. * Beneficiar- SIPOS 1OAN SI S1POS ANA RODICA

Operator 1NG- GE0- COSTINAS OCTAV1AN                Cota terenului in dreptul forajului:

întocmit: V1DAADELINA


Caracterizarea pământului din strat conform STAS 1243-88

Coloana stratificatie

Adâncimea ferata si

Proba

Pauze de apa si umiditatea pământului

Viteza de sapate

Sculele întrebuințate si condițiile de lucru

Tubare

Penetrare conf. STAS 1242/5-88

Observatii

N.T.S. încadrarea săpăturii in Ts.

adâncime

adancimea

a stratului grosimea

nr. probei

borcan

tub metalic

Adancimea tălpii forajului la penetrare

număr de lovituri (avans 30 cm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AI G

AR<

IGILA PRA

ALBEN CEI

SILA CEN. R

FOASA 4USIE

uUGINIE

'N'i'N'S 1 1 fe fe k bX | | | | |z 0 1 1 1 1 1 1 Q 1           1= 1 X

0.3.0......

1-

2.00 2

2.60

0.30

1.70

0.70

NH=-2.50m

2

C

CU SAPA DE 0 2"

z

‘Â

T. MIJLOCIU

T. MIJLOCIU

T. MIJLOCIU

T. MIJLOCIU

NISIP FIN ARGILOS

. — . . .

3-ș|

1.40

*

c <

< !— <

<

CZ)

2

2 O

b

>—

<

1

CZ

4.00 A

NISIP FIN RUGINIU

5-|j

6.00 6 =

2.00

4

TEREN UȘOR

STRATUL CONTINUA

-“J, ' - ’l !" || 8-3 9-3 lo-B ii-B 12 =

Verificat: ing. geo JÎQSTINAS OCTAVIAN

S.C. OSGET SRL.

str. I. Chendi nr. 84.

Satu Mare

proiectup PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA STR. POLIGONULUI                                                           Aparat Nr

SATU MARE DE SUB NR. TOPO 606/12/2/B1 SI 606/I2/2/B2 FISA FORAJULUI Ni' 2

Beneficiar: Ș1POS IOAN SI S1POS ANA RODICA                                                                                 început la:

Operator:      ^EO-COȘȚINAS 0CTAV1AN                 Cota terenului in dreptul forajului:                                 Proiect nun

08-2006 aar 78/2006

Caracterizarea pământului din strat conform STAS 1243-88

Coloana stratificatie

Adâncimea forata si adanciinea stratului

Proba

Pânze de apa si umiditatea pământului

Viteza de sapare

Sculele întrebuințate si condițiile de lucru

Tubare

Penetrare conf. STAS 1242/5-88

Observatii

N.T.S. încadrarea săpăturii in Ts.

nr.

borcan

tub metalic

Adancimea tălpii forajului la penetrare

număr de lovituri (avans 30 cm)

adancimea

grosimea

probei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0.30   —

0.30

NH=-2.50m

S-A LUCRAT CU INSTALAȚIA MANUALA DE FORAJ CU SAPA DE 0 2"

4

■HlIHIFITIIII—

ARGILA PRAFOASA GALBEN CENUȘIE

i1 CiV V 1 || । । î i iiii 4 4 4 4

i-Ș

2.00 9 3

1.70

T. MIJLOCIU

ARGILA CEN. RUGINII

::

2.60

0.70

T. MIJLOCIU

NISIP FIN ARGILOS

i: i: i : i: i: i: i: i

3-=

1.40

T. MIJLOCIU

4.00 4 1|

TEREN UȘOR

NISIP FIN RUGINIU

• • • • '

2.00

5-

. . - . .

6.00 a =

STRATUL CONTINUA

L-r'rl".

10—1|

12-^

întocmit: V1DAADELINA j^\'                                            ; Verificat: ing. geo^OSTlNAS OCTAV1AN

S.C. OSGET SRL.

str. I. Chendi nr. 84.

Satu Mare

c                         (

Proiectul-PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA STR. POLIGONULUI                                o                          Aparat Nr

SATU MARE DE SUB NR. TOPO 606/12/2/B1 SI 606/12/2/B2 FISA FORA TI JT IJ1 Nî -T

Beneficiar: ȘJ.PQȘ.IOAN SIi.ȘIPOS ANA RODICA               i      i viirwvuvi iu.                                 început la:

Operator:      GEO. COȘȚINAS OCTAVIAN                 Cota terenului in dreptul forajului:                                 Proiect nun

08-2006 iar 78/2006

Caracterizarea pământului din strat conform STAS 1243-88

Coloana stratificatie

Adâncimea forata si adancimea stratului

Proba

Pânze de apa si umiditatea pământului

Viteza de sapare

Sculele intrebuintatc si condițiile de lucru

Tubare

Penetrare conf. STAS 1242/5-88

Observatii

N.T.S. incadrarea săpăturii in Ts.

nr.

borcan

tub metalic

Adancimea tălpii forajului la penetrare

număr de lovituri (avans 30 cm)

adancimea

grosimea

probei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOL VEGE TAL

Xk'X'XX

0.30   =

0.30

NH=-2.40m

S-A LUCRAT CU INSTALAȚIA MANUALA DE FORAJ CU SAPA DE 0 2"

4

T. MIJLOCIU

ARGILA PRAFOASA GALBEN CENUȘIE

t t u u-b! x1 h1

1.80

1.50

T. MIJLOCIU

ARGILA CEN. RUGINIE

1 u1 1 fit !| ' 1 1

2-

2.60   .

0.80

T. MIJLOCIU

... .

NISIP FIN ARGILOS

i: i: i: i : i: i: i: i: i: i: i

4.10 z| =

1.50

T. MIJLOCIU

NISIP FIN RUGINIU

• • • •

5-

6.00

1.90

TEREN UȘOR

.....

...'

STRATUL CONTINUA

8 =

10-B 11J 12-111

întocmit: VIDAADELINA

’                                                  Verificat: ing- geo. COS TINA S OCTAVIAN

LANCE!

AGF.NTM NAȚIONALA Ut C A U A S r R t: » t ri.SUCJTAtt tMUSKIARA

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBI LIARA.................

n        24896

Dosar nr.................


ll.ll.2o o5


ÎNCHEIERE Nr.....24896

Registrator


Ardelean Moaica


Asistent - registrator


Sălăjan Lia


Asupra cererii introduse de „..$^1?®®.^?.®.®...-..................................................... domiciliat în

.................................adlrpaToe’lajP^'v'Sfliî......678I/2’0’0'5..................în cartea func>3ră, în baza

văzând referatul asistentului - registrator, în sensul ca nu exist ă piedici la îns criere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art.50 din Legea nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare, tariful achitat în sumă de ...§.9.................. lei, cu chitanța nr. .143.4.007.....2.Q.P5.., pentru serviciul

de publicitate imobiliară cu codul nr.....1*1 D>

DISPUNE:

b a pa n Admiterea cererii cu privire la imobilul             ......................................................înscris în

cartea funciară nr. ..435-N.............a comunei/orașului/municipiului......Sia-tuMare........................

cu nr. cadastral ..6P.6.Z12/2b.    .......................................................................................,

proprietatea S.ip.Qg...Ana...Ș.L..I.08JR..............................de sub ..........B...7...... și să se înscrie:

................oii...titlu juridic...parcelare...în..f.a.Y.....Sip.pș...A.n.a..R.Q<3ÂGa...Ș.L.Siip.PS Ic


FIȘA CORPULUI DE PROPRIETATE

SA TU MARE St.POLIGONULUI. - Intravilan


Județul.......................SATU MARE

Teritoriul administrativ .... SATU MARE

CodSIRUTA................ 136483

Cod intravilan/extravilan . ..136492


Nomenclatură.............................................

Nr. sector cadastral.......................................

Nr. cadastral al corpului de proprietate 606/12/2/B 1,606/12/2/82

Nr. carte funciară .453A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Cod grupă destinație

Suprafața din măsurători (mp)

Clasa de calitate

Zona in cadrul localității

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

7

606/12/2/B1

ARABIL

CLOC

500

III

mediană

-

606/12/2/B2

ARABIL

CLOC

2800

TOTAL

3300 ;


B, DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Nr. corp clădire/ construcție

Denumire

Suprafața construită la sol (mp)

Cod grupă destinație

Mențiuni

1

2

3

4

5

TOTAL

C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR


Nr.

Crt.Nume/Denumire proprietar


SIPOS ANA RODICA CAS CUSIPOS IOAN


Doiniciliu/Sediu proprietar


Cod numeric personal/Cod SIRUESSVST

mjt £ S0ria IU


t.290


Tipul actului de proprietate, nr. data înregistrării/eliberări i


Cod grupă proprietate


Suprafața din act (ha sau mp)


Teren


Contract de vânzare cumpărare din 20047

3300


Data: 17.01..2005


Modul de deținere Teren / construcție


Indivi-ziunc

10
NR. TOP.

SUPRAFAȚA

CATEGORIA DE FOLOSINȚA

HA

MP

606/12/2/B1

0

0500

arabil intravilan

606/12/2/B2

0

2800

arabil intravilan

TOTAL

0

3300
art^L-

COE^Gs^

Iarchitekton

j S.C. "COMARH" S.R.L.

SATU MARE, B-dul Lalelei, bloc R1, cod 440.167

ORC J 30/483/1993

Tel. 0722.30.20.46, 03Q1.801 .,309

PR.NR.

0613

IIP^ AT* t|| ■ f l’Â’a    H

■ r ATiTiTA 111 ■ aYaYĂ*AVa 1 ’ , AWiWi j|

BENEFICIA^^^

SIPOS ANA RODICA SATU MARE

Sef proiect

arh.VASVARY V.

"SCARA 1:5.000

PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE

FAZA

P.U.Z.

Proiectat

arh.VASVARY V.

arh.u.VASVARY D.

Tehnored.

ing.AGRIGOROAEI

MAI '06

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

A

1/fe


RUR

H Enwnuil Petru : vașvary &   __ artutecț

COMARH _ S.R.L. a


MPUUl «HirtOMOI

/!

S.C. "COMARH’^.R.L.

SATU MARE, B-dul Lalelei, bloc R1, cod 440.167

ORC J 30/483/1993

Tel. 0722.30.20.46. 0361.801.399

BENEFICIARA

SIPOS ANA RODICA SATU MARE

PR.NR.


0613


Sef proiect Proiectat


arh.VASVARY V. arh.VASVARY V. arh.u.VASVARYD.


SCARA


1:25.000


PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE


FAZA


Tehnored.


ing.AGRIGOROAEI S.


MAI '06


PLAN DE ÎNCADRARE IN LOCALITATE

PLAN URBANISTIC ZONALLOTIZĂRI STR. POLIGONULUI


IN MUNICIPIUL SATU MARE


5/5


PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
$ LIMITE-


LIMITA ZONEI APARTINAND BENEFICIARILOR

LIMITA PROPRIETĂȚII BENEFICIARULUI


£ T IPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR DIN INTRAVILAN


a}. PROPRIETATE PUBLICA

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES JUDEȚEAN


TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL


b). PROPRIETATE PRIVATA

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DE INTERES NATIONAL


TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DE INTERES JUDEȚEAN

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DE INTERES LOCAL

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE


DOMENII

CATEGORIA DE INTERES

DIMENSIUNI

NATIONAL

JUDEȚEAN

LOCAL

SLTRAF TEREN

LUNGIME

CAI DE COMUNICAȚIE

INFK ASTOICTURA MAJORA:

REȚEA APA RfiCEMENAJERA

IDO m

REȚEA CANALIZARE MENAJERA

100 m

REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

&

110 m>

L.EA 0,4 KV

*

R1 * r (M/I XAI i iKAlfc       ___


StartiVASVARY V.


>ef proiect -..............

Proiectat ing.BUCHMAN V.


SCARA

1:500

S.C. "COMARH" S.R.L.

SATU MARE. B<lul Lalelei, bbcRL cod 440.167

ORC J 30/483/1993

Tel. 0722.30.20.46, OȘ01.801.399

BENEFICIAR:

SIPOS ANA RODICA SATU MARE

TR.NR. 0613

PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE

FAZA

P.U.Z.°pusa


P.U.Z

PLAN URBANISTIC ZONAL

LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE

4/5

REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA

LEGENDA

• PROPUNERE EXTINDERE REȚELE GAZ

G —.«. REȚEA DE GAZ DE JOASA PRESIUNE

O BRANȘAMENT GAZ

© RETLELE DE GAZ DE INCINTA PROPUSE

g         REȚEA de gaz de joasa presiune de incinta

* LIMITE

limita zonei aparunand beneficiarilor

LIMITA PROPRIETĂȚII BENEFICIARULUI

EXTINDERE REȚELE RELELE DE INCINTA

GAZE NATURALE

100 m

75 m

>el proiecl

arh.VASVARY V.

Uj

SCARA 1:500

PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE

FAZA

P.U.Z.

Jroieciat

ing.BUCHMAN V.

1

’        plan URBANISTIC ZONAL

LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE

4/5 REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA ALIMENTARE APA SI CANALIZARE

LEGENDA

PROPUNERE EXTINDERE REȚELE APA SI CANALIZARE

A         REȚEA DE APA RECE

- I ;:-i . . .     EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA

SUB PRESIUNE

© CĂMIN DE LINIȘTIRE

RETLELE DE INCINTA PROPUSEg.g><Z>0^gl|

O


® LIMITERUR
EXTINDERE REȚELE

REȚELE DE INCINTA

APA RECE MENAJERA

100 m

75 m

CANALIZARE MENAJERA

100 m

75 m

CANALIZARE PLUVIAL A

110 m

80 m

---


Șef piolect ath.VASVARY V. ?1, ~ • ing.BUCHMAN V.j


Proiectat


S.C. COMA1 SATU MARE, B-tiul Lalulei, OHCJ 30/483/,199..

I ol. O7K2.30.20 48.3S9

BENpRCWR:

‘./ SIPOS ANA RODICA £=-■ ’       SATU MARE

PR.NR

0613

PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE

FAZA

P.U.Z.

REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA ALIMENTARE APA SI CANALIZARE

A | 4LEGENDA


BILANȚ TERITORIAL AL PROPRIETĂȚII BENEFICIARULUI


mp

%

L ZONA LOCUINȚE CU SUBZONA LM LOCUINȚE UNIFAMHJALE

2.866

86,85

CC ZONA PENTRU CAI DE COMUNICAȚIE CCr CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA

253

7,67

P ZONA SPATII VERZI

Ppp SPATII VERZI DE PROTECȚIE, PLANTA TI 1 ALINIAMENT

IEI

5.48

TOTAL

3.300

100,00

INDICI PENTRU ÎNTREAGA ZONA


STRĂZI DE CATEGORIA a HE-a DE DESRVIRE LOCALA. CU DOUA BENZI DE CIRCULAȚIE


PROFIL A


5.50

1.00

8.50

—4


S.C. "COMARH" S.R.L.

SATU MARE. B-dul Lalelei, tac R1. cod 440.167

ORC J 30/483/1993

Tel. 0722.30.20.46, D361.801.399

Bot piolactiartî.VASVARY V.

’roiaclat jath.VASVARY V.

Urb.VASVARY IX

■ ।


-SCARA 1:500

BENEFICIAR:

SIPOS ANA RODIGA SATU MARE

PR.NR.

0613

PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE

FAZA

P.UZPLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI IN MUNICIPIUL SATU MARE


2/5


SITUAȚIA EX1STENTA-PRIOR1TATJ


LEGENDA

® LIMITE

LIMITA ZONEI APARTtNAND BENEFICIARILOR

LIMITA PROPRIETĂȚII BENEFICIARULUI


$ ZON1F1CARE


|     | ZONA REZERVATĂ FTR. LOCUINȚE CONFORM P.U.Z


» STRĂZI

nnm STRĂZI PROPUSE PENTRU MODERNIZARE a as H STRĂZI PROPUSE PE TRASEE NOI® BILANȚ TERITORIAL PENTRU TERENUL APARȚIN AND BENEFICIARILOR

ZONE FUNCȚIONALE

mp

%

1. ZONA AFERENTA TERENURILOR PE CARE URMEAZA A SE CONSTRUI LOCUINȚE (PROPRIETATE PRIVATA DE INTERES LOCAL ATAIfflNAND BENEFICIARILOR)

3.300

100,00

TOTAL

3.300

100,00


DOMENII

DJSFUNCnONALITATJ

PRIORITĂȚI

CIRCULAȚIE

1) STRĂZI FAR A ÎMBRĂCĂMINTE DEFINITIVA

2L STRĂZI PARA PROSPECT CONFORM LEGISLAȚIEI 0» VIGOARE

D MODERNIZARE STRĂZI

FOND CONSTRUIT SI țffllJZARHA TERENURILOR

Q TERENURI CU POTENȚIAL DE CONSTRUCȚIE

1). DEMARAREA PROIECTĂRII IN VEDEREA ' CONS1RLTRU DE LOCUINȚE

SPATII PLANTATE, agrement, SPORT

1). LIPSA SPATII VERZI SI AFERENTE DOTĂRILOR

îl, CUPRINDEREA IN CADRUL LOTURILOR A UNOR SPATII VERZI PLANTATE

PROBLEME DE MEDIU

1). LIPSA ECHIPĂRII TEHNICO EDILITARE CORESPUNZĂTOARE (ALIMENTARE APA, CANALIZARE. ELECTRICE. GAZE)

1). LANSARE S.R F PENTRU ECHIPARE TEHN1CO-EDITJTARA CONFORM P.U2.


606/12/2/B2 TOTAL 606/13,'a


MP 500 2800 3300 685


CATEGORIA DE __FOLOSINȚA__ arabil intravilan arabil intravilan


uLSLÎTLYItK

S.C. "COMARH" S.R.L.

SATU MARE, B-diri Lalelei, tfoc R1. cod 440.167

ORC J 30/483/1993

Tal. 0722.3020,46. 0391.801.399

BENEFICIAR:

SIPOS ANA ROD1CA SATU MARE

PR.NR, 0613

Sef proiect

arh.VASVARYV.

;SCARA

PLAN URBANISTIC, ZONAL

FAZA

Proiectat

arh.VASVARY V.

. ISW

LOTIZĂRI STR. POLIGONULUI

P.U.Z.

irt.VASVARY ?.

IN MUNICIPIUL SATU MARE

— ..

r— , r-.              —.j-.

OlTf 1 ATI A CVIOTCMTA ilEJirvDlTATI

oSITUAȚIA IMOBILULUI

NR.TOP.

SUPRAFAȚA

CATEGORIA DE FOLOSINȚA

HA

MP

Q

0500

■ arabil intravilan

606/12^/B2

0

2800

arabil intravilan

TOTAL

0

3300

SEPOS ANA RODICA CAS CU