Hotărârea nr. 38/2007

rivind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT P+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare, str. George Enescu, nr.23
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.38/29.03.2007
privind aprobarea documentatia PLANULUI  URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT P+M” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare,  str. George Enescu, nr.23

    În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


    Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT P+M” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE, Amplasament: Satu Mare,  str. George Enescu, nr.23 în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                    SECRETAR
                                                                                  Suciu Mariana