Hotărârea nr. 37/2007

privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT D+P+M” în municipiul Satu Mare, Amplasament: Satu Mare, str. Dara, nr.55 A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.37/29.03.2007
privind aprobarea documentatia PLANULUI  URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT D+P+M” în  municipiul Satu Mare, Amplasament: Satu Mare,  str. Dara, nr.55 A

    În conformitate cu art 36, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


    Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT D+P+M” în  municipiul Satu Mare, Amplasament: Satu Mare,  str. Dara, nr.55 A în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                  SECRETAR
                                                                              Suciu Mariana