Hotărârea nr. 36/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - zona str. Ady Endre, nr.24 în municipiul Satu Mare, Amplasament:Satu Mare, str. Ady Endre, nr.24
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.36/29.03.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - zona str. Ady Endre, nr.24 în municipiul Satu Mare, Amplasament:Satu Mare, str. Ady Endre, nr.24


    În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
    În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru - zona str. Ady Endre, nr.24 în municipiul Satu Mare, Amplasament:Satu Mare, str. Ady Endre, nr.24 în conformitate cu anexele.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                      SECRETAR
                                                               Suciu  Mariana