Hotărârea nr. 34/2007

privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Satu Mare pe anul 2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.34/29.03.2007
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Satu Mare pe anul 2006

    În conformitate cu prevederile art. 57 al. 1 din Legea nr. 273/29.06.06 privind finantele publice locale ,
    În temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2006, nr.379 / 19.12.2005 ,
    Având la bază prevederile art.36 alin.2 lit. b şi al. 3 lit. a precum şi art. 45 al.1 si al. 2 lit a din Legea nr.215 / 2001, republicată  privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor pe anul 2006, în sumă de 131.696.786 lei, conform anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor pe anul 2006 în sumă de 127.408.665 lei conform anexelor nr.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare, prin serviciile de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                       SECRETAR
                                                                                     Suciu Mariana