Hotărârea nr. 33/2007

pentru aprobarea majorării de capital social şi a actului adiţional al actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

CONSILIUL LOCAL                            
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                                                     

HOTĂRÂREA NR. 33/22.02.2007

 

pentru aprobarea majorării de capital social şi a actului adiţional
al actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
    Având în vedere Expunerea de motive, art.8 şi art.16 lit.e din Statutul S.C. Apaserv Satu Mare S.A., aprobat prin HCL nr. 16/83 din 25.08.2004,

    În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit.a şi ale art. 38 alin. 3 lit. c din Legea Nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;


Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂREŞTE:


    Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. cu  4.000 RON, de la 1.749.000 RON la 1.753.000RON.

    Art. 2 Se aprobă actul adiţional al actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. conform anexei.

    Art.3     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează primarul municipiului Satu Mare. PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                                     Secretar
                                                                                                          Suciu Mariana

ACT ADIȚIONAL

pentru modificarea actului constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

A. Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A. cu sediul în Satu Mare, Str. Gara Ferăstrău Nr.9/A înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J30/1102/2004, Cod fiscal R16844952, COD IBAN RO64RNCB0221043050930001, TEL. 0261-759080, reprezentată prin:

 • - d-nul Leitner Ioan, președintele Consiliului de Administrație a S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 • - d-nul Ovidiu Marius Duma, secretar A.G.A. a S.C. APASERV SATU MARE S.A.

a hotărât modificarea actului constitutiv după cum urmează:

 • 1. Cooptarea de noi acționari astfel:

 • - Comuna Petrești, reprezentată prin d-na Nagy Maria, primar al comunei Petrești

 • - Comuna Vetiș, reprezentată prin d-nul Ludovic Iuhasz, primar al comunei Vetiș

 • - Comuna Foieni, reprezentată prin d-nul Heinrich Mihaly , primar al comunei Foieni

 • - Comuna Moftin, reprezentată prin d-nul David Gheorghe, primar al comunei Moftin.

 • 2. Majorarea capitalului social de la 1.749.000 RON la 1.753.000 RON cu 4.000 RON.

Ca urmare a acestei modificări art. 7 din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins:

 • (1) Capitalul social subscris al societății este de 1.753.000 RON, aport în numerar divizat în 175.300 acțiuni nominative în valoare de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 175.300. Capitalul social vărsat la data majorării capitalului social este de 1.753.000 RON, diferența de 4.000 RON urmând a fi vărsată până la data de 15.03.2007.

 • (2) Structura acționariatului și participarea la capitalul social este următoarea:

 • - Aportul Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare este de 1.340.000 RON pentru care i se acordă un număr de 134.000 acțiuni, reprezentând 76,44 % din capitalul social;

 • - Aportul Județul Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare,este de 50.000 RON pentru care i se acordă un număr de 5.000 acțiuni, reprezentând 2,85 % din capitalul social.

 • - Aportul orașului Ardud, prin Consiliul Local al orașului Ardud este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Odoreu, prin Consiliul Local al comunei Odoreu este de 15.000 RON pentru care i se acordă un număr de 1500 acțiuni, reprezentând 0,86 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Micula, prin Consiliul Local al comunei Micula este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Doba, prin Consiliul Local al comunei Doba este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul orașului Carei, prin Consiliul Local al orașului Carei este de 200.000 RON pentru care i se acordă un număr de 20000 acțiuni, reprezentând 11,41 % din capitalul social.

 • - Aportul orașului Negrești, prin Consiliul Local al orașului Negrești este de 50.000 RON pentru care i se acordă un număr de 5000 acțiuni, reprezentând 2,85 % din capitalul social.

 • - Aportul orașului Tășnad prin Consiliul Local al orașului Tășnad este de 75.000 RON pentru care i se acordă un număr de 7500 acțiuni, reprezentând 4,28 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Urziceni, prin Consiliul Local al comunei Urziceni este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Berveni, prin Consiliul Local al comunei Berveni este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Păulești, prin Consiliul Local al comunei Păulești este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Terebești, prin Consiliul Local al comunei Terebești este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Turulung, prin Consiliul Local al comunei Turulung este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Halmeu, prin Consiliul Local al comunei Halmeu este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Ciumești prin Consiliul Local al comunei Ciumești este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Cămin, prin Consiliul Local al comunei Cămin este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Tiream, prin Consiliul Local al comunei Tiream este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Căpleni, prin Consiliul Local al comunei Căpleni este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Culciu, prin Consiliul Local al comunei Culciu este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Botiz, prin Consiliul Local al comunei Botiz este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Lazuri, prin Consiliul Local al comunei Lazuri este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Dorolț, prin Consiliul Local al comunei Dorolț este de 1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Craidorolț, prin Consiliul Local al comunei Craidorolț este de1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Sanislău, prin Consiliul Local al comunei Sanislău este de1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Petrești, prin Consiliul Local al comunei Petrești este de1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Vetiș, prin Consiliul Local al comunei Vetiș este de1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Foieni, prin Consiliul Local al comunei Foieni este de1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • - Aportul comunei Moftin, prin Consiliul Local al comunei Moftin este de1000 RON pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,06 % din capitalul social.

 • (3) Municipiul Satu Mare, reprezentat de Consiliul Local Satu Mare își păstrează pe durata existenței societății calitatea de acționar majoritar

al acesteia.

MUNICIPIUL SATU MARE

Reprezentat prin

Primar,

Județean

Iuliu Ilyes

JUDEȚUL SATU MARE Reprezentat prin Președinte Consiliu

Ștefan Szabo

ORAȘ ARDUD

Reprezentat prin

Primar,

Duma Ovidiu Marius


COMUNA ODOREU Reprezentată prin

Primar, Dumitru Pop


COMUNA MICULA Reprezentată prin

Primar,

Ștefan Doboș


COMUNA DOBA

Reprezentată prin

Primar,

Mihai Ghetina


ORAȘ CAREI

Reprezentat prin

Primar, Tamas Beko


ORAȘ NEGREȘTI Reprezentat prin

Primar, Nicolae Bura


ORAȘ TĂȘNAD Reprezentat prin Primar,

Vasile Mitrașca

COMUNA BERVENI Reprezentată prin Primar, Ioan Sarpataki

COMUNA TEREBEȘTI Reprezentată prin Primar, Teofil Mădăras


COMUNA URZICENI Reprezentată prin

Primar,

Albert Svegler

COMUNA PĂULEȘTI

Reprezentată prin Primar,

Iosif Nagy

COMUNA TURULUNG Reprezentată prin

Primar, Levente Koczan


COMUNA HALMEU Reprezentată prin

Primar, Ludovic Incze

COMUNA CĂMIN Reprezentată prin

Primar, Alexandru Balogh


COMUNA CIUMEȘTI

Reprezentată prin

Primar,

Mihai Lochli


COMUNA TIREAMR

Reprezentată prin

Primar,

Gabor Fezer


COMUNA CĂPLENI


COMUNA CULCIU


Reprezentată prin Primar, ștefan Lang


Reprezentată prin Primar,

Alexandru Domokos

COMUNA BOTIZ

Reprezentată prin

Primar, Iosif Roca

COMUNA DOROLȚ Reprezentată prin

Primar, Mihai Găman

COMUNA SANISLĂU Reprezentată prin Primar,

Călin Gheorghe Mateș

COMUNA VETIȘ

Reprezentată prin Primar, Ludovic Iuhasz

COMUNA LAZURI

Reprezentată prin Primar,

Ștefan Lengyel

COMUNA CRAIDOROLȚ Reprezentată prin

Primar,

Daniel Balog

COMUNA PETREȘTI

Reprezentată prin Primar,

Nagy Maria


COMUNA FOIENI Reprezentată prin

Primar,

Heinrich Mihaly


COMUNA MOFTIN Reprezentată prin

Primar,

David Gheorghe