Hotărârea nr. 32/2007

Privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Organizaţia Caritas Satu Mare si Fundatia Hans Lindner Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

                                   

HOTĂRÂREA NR. 32/22.02.2007
Privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Organizaţia Caritas Satu Mare si Fundatia Hans Lindner Satu Mare


Ţinând seama de cererile formulate de Organizaţia Caritas şi Fundaţia Hans Lindner înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare sub nr.33452/28.11.2006 şi 3042/24.01.2007 ,de raportul de specialitate intocmit de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale  şi de expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare,
Şi având în vedere prevederile art.250 alin 1 punct 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
În conformitate cu dispoziţiile art.25 şi art.38 alin (2) lit D din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:

    Art.1 Se aprobă lista cererilor depuse de către contribuabilii persoane juridice cu poziţiile avizate reprezentând clădiri utilizate pentru activităţi social umanitare care nu sunt supuse impozitului pe clădiri prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.
    Art.3 Prezenta se comunică celor interesaţi. PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                 CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                                             Secretar
                                                                                                                Suciu Mariana