Hotărârea nr. 31/2007

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier” proiect finanţat de Phare CBC-RO-UA 2005, Linie de Buget 2005/017-539.01.01
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                            
                 HOTĂRÂREA NR. 31/22.02.2007

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier” proiect finanţat de Phare CBC-RO-UA 2005, Linie de Buget 2005/017-539.01.01


Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Biroul Programe de Dezvoltare Economico- Sociala, Relatii Externe si Integrare Europeana şi Expunerea de Motive  a primarului,
În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit.b şi art. 46 alin. 2 din din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată prin  Legea nr. 286/2006,

Consiliul local al municipiului Satu Mare


          HOTARĂŞTE


Art. 1. Se aprobă cofinanţarea proiectului “Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier”cu suma de 75.000 euro.

Art. 2. Se aprobă finanţarea cheltuielilor neeligibile spre finanţare din partea finanţatorului extern,  în sumă de   28.800 Euro aşa cum sunt ele cuprinse în Devizul General al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier” la cap II pct. 2.2 şi cap III .

Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţa celor interesaţi.
 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                                Secretar
                                                                                                  Suciu Mariana