Hotărârea nr. 30/2007

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.99/18.05.2006

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                            HOTĂRÂREA NR. 30/22.02.2007

 

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.99/18.05.2006Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Biroul Programe de Dezvoltare Economico- Sociala, Relatii Externe si Integrare Europeana şi Expunerea de Motive  a primarului,

În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit.e şi art. 46 alin. 2 din din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificata prin Legea nr. 286/2006Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTEArt. 1. Se aprobă conţinutul Acordului de Parteneriat nr.5858/13.02.2007  încheiat între Primăria municipiului Satu Mare şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, aşa cum este prezentat în anexă la prezenta hotărâre.
Art.2.   Se anulează art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 99/18.05.2006
Art.3 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului    şi Biroul Promovare Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Relaţii Externe şi Integrare Europeană
Art. 4. Prezenta se comunică celor interesaţi.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                                        Secretar

 

                                                                                                    Suciu Mariana
MUNICIPIUL SATU MARE


PRIMARIA MUNICIPIULUI


AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA

MEDIULUI

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SATU MARE

NR.5858/13.02.2007

RCONTR2007-1152

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat în temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, coroborat cu art. 125 al Legii nr. 215/2001, actualizata, privind administratia publica locala

CAP. I PARTILE ACORDULUI

Art. 1. Prezentul acord se încheie între Municipiul Satu Mare cu sediul în Satu Mare P-ta 25 Octombrie nr. 1 corp M, cod fiscal 4038806, reprezentata prin ing. luliu Ilyes, primar si

Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, având sediul în Municipiul Satu Mare, strada Mircea cel Batrân nr. 8/b, cod fiscal 3963510, cod postal 440012, reprezentata de ing. Elisabeta Bekessy, director executiv.

CAP. II OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea celor doua parti la promovarea pentru finantare în cadrul Programului Phare CBC RO-UA a reabilitarii cladirii « Baia Comunala » situata în Gradina Romei din Satu Mare, precum si la înfiintarea si functionarea obiectivului « Complex de educatie ecologica si de monitorizare integrata a calitatii aerului în context transfrontalier » în cladirea mentionata mai sus.

CAP. III OBLIGATIILE MUNICIPIULUI SATU MARE

Art. 3.1 Sa înainteze spre finantare, în calitate de aplicant, în parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare proiectul privind realizarea obiectivului « Complex de educatie ecologica si de monitorizare integrata a calitatii aerului în context transfrontalier » în cladirea « Baia Comunala » situata în Gradina Romei din Satu Mare, prin Programul Phare CBC RO-UA.

Art. 3.2 În conditiile obtinerii finantarii prin Programul Phare CBC RO-UA, sa asigure cofinantarea realizarii obiectivului « Complex de educatie ecologica si de monitorizare integrata a calitatii aerului în context transfrontalier ».

Art. 3.3 În conditiile realizarii obiectivului de mai sus, Municipiul Satu Mare, proprietar al cladirii Baia Comunala din Gradina Romei, înscrisa în C.F. nr. 1 Satu Mare, nr. top 3152, precum si în inventarul domeniului public al municipiului Satu Mare la pozitia 18, se obliga sa o dea în administrare Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, în conditiile art. art. 12 din Legea nr. 213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, coroborat cu art. 125 al Legii nr. 215/2001, actualizata, privind administratia publica locala, pe durata existentei « Complex de educatie ecologica si de monitorizare integrata a calitatii aerului în context transfrontalier »

CAP. IV OBLIGATIILE AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SATU MARE

Art. 4.1 Sa colaboreze cu Primaria municipiului Satu Mare la întocmirea proiectului privind realizarea obiectivului anterior mentionat, în vederea înaintarii acestuia spre finantare prin programul Phare CBC RO-UA.

Art. 4.2 Sa administreze, cu maxima diligenta « Complexul de educatie ecologica si de monitorizare integrata a calitatii aerului în context transfrontalier », efectuând plata tuturor utilitatilor.

Art. 4.3 Sa asigure functionarea si întretinerea infrastructurii finantate (« Complex de educatie ecologica si de monitorizare integrata a calitatii aerului în context transfrontalier ») pentru cel putin 10 ani dupa data finalizarii proiectului, asa cum prevede Ghidul Solicitantului Phare CBC RO-UA punctul 2.2.1.


Art. 4.4 Sa puna la dispozitia Municipiului Satu Mare, la solicitarea anterioara a autoritatilor acestuia, salile de conferinta si de curs, asigurând buna desfasurare a activitatilor pentru care au fost solicitate.


CAP. V DURATA ACORDULUI

Prezentul acord se încheie pe durata existentei « Complexului de educatie ecologica si de monitorizare integrata a calitatii aerului în context transfrontalier »


CAP. VI DISPOZITII FINALE

  • 8.1 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.

  • 8.2 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului acord se rezolva pe cale amiabila iar în caz contrar sunt de competenta instantei de drept comun.

Prezentul acord se încheie în 4 exemplare, câte 2 pentru fiecare parte contractanta.


MUNICIPIUL SATU MARE


PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE


AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA

MEDIULUI

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI


PRIMAR, ing. luliu Ilyes


DIRECTOR EXECUTIV, ing. Elisabeta Bekessy