Hotărârea nr. 3/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL –ZONA POLIGONULUI - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, zona străzii Poligonului
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.3/25.01.2007
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL –ZONA POLIGONULUI - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”
Amplasament: Satu Mare, zona străzii Poligonului


În conformitate cu art 38,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL –ZONA POLIGONULUI -  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, zona străzii Poligonului în conformitate cu anexele    
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul de specialitate şi Primarul Municipiului Satu Mare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                     Secretar
                                                                                 Suciu Mariana