Hotărârea nr. 29/2007

privind stabilirea modalităţii de aducere la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA NR. 29/22.02.2007
privind stabilirea modalităţii de aducere la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ


    Având în vedere Raportul de Specialitate şi Expunerea de Motive întocmite,
    În baza prevederilor art.50 din Legea 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală, şi a art.8 alin.1 din O.G. nr. 75/2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale,
    Luând în considerare şi prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
    În temeiul 38 alin. 1 şi art.46 alin.1 din Legea 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală,

                     Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

    Art.1 Se aprobă modalitatea de aducere la cunoştinţă publică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului Municipiului Satu Mare cu caracter normativ care va consta în:
- afişare la sediul instituţiei într-un spaţiu special amenajat şi
- publicare pe site –ul instituţiei
Art.2 În vederea aducerii la cunoştinţă publică a măsurilor de interes major pentru cetăţeni, se vor publica în mass-media locală şi naţională anunţuri privind adoptarea hotărârii consiliului local, respectiv emiterea dispoziţiei primarului ce cuprinde asemenea măsuri, cu arătarea locaţiei în care se poate consulta textul respectiv.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, prin aparatul de specialitate şi secretarul unităţii administrativ teritoriale.
Art. 4 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                            Secretar
                                                                                                Suciu Mariana