Hotărârea nr. 28/2007

privind modificarea Deciziei nr 371 din 20.12.1991 a Prefecturii judeţului Satu Mare prin diminuarea suprafeţei de păşune din zona Curtuiuş şi str Gorunului.
CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI    
    SATU  MARE
                                                                                       
    HOTĂRÂREA NR. 28/22.02.2007


    privind modificarea Deciziei nr 371 din 20.12.1991 a Prefecturii judeţului Satu Mare prin diminuarea suprafeţei de păşune din zona Curtuiuş şi str Gorunului.    Având în vedere art 6 din Legea nr 18/1991, republicată, art 3, alin 3 din Legea nr 1/2000 cu modificările ulterioare,
    Potrivit art 38 alin 2, lit c şi art. 46 alin 2 din Legea nr 215/2001 modificată şi completată


    Consiliul local al municipiului Satu Mare

       H O T A R A S T E


    Art. 1. Propune Prefectului judeţului Satu Mare, modificarea Deciziei nr 371 din 20.12.1991,în sensul reducerii cu 50 ha a suprafeţei de păşune din zona Curtuiuş şi cu 7,99 ha de pe str Gorunului conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea punerii acesteia la dispoziţia Comisiei locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată în temeiul legilor fondului funciar.
    Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                          Secretar
                                                                                             Suciu Mariana