Hotărârea nr. 27/2007

Privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate, in municipiul Satu Mare, conform H.C.L. nr. 124/56/21.10.2004
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                                                                                         HOTARAREA NR. 27/22.02.2007
Privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate, in municipiul Satu Mare, conform H.C.L. nr. 124/56/21.10.2004

In temeiul:
- H.C.L. nr. 124/56/21.10.2004 privind aprobarea Caietului de sarcini si a Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor stationate neregulamentar, precum si de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor abandonate in municipiul Satu Mare
- H.C.L. nr. 182/29.09.2005 privind reorganizarea Administratiei Domeniului Public
- OG nr.71/29.08.2002, privind “organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local” aprobata de Legea nr.3/09.01.2003.
-Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale
- art. 38 alin. 4 lit.c si art. 46 alin. 2 lit c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , modificata prin Legea nr. 286/2006
Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTARASTE

    Art.1 Se aproba tariful pentru activitatea de ridicare, transport a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate, datorat in conformitate cu H.C.L. nr. 124/56.21.10.2004, care se va constitui venit la bugetul Administratiei Domeniului Public in valoare de :
-80 RON + T.V.A./ autoturism sau remorca  
-90 RON+ T.V.A./ autoutilitara pana la 3.5 to
 Art.2 Se aproba tariful pentru activitatea de expertizare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate, datorat in conformitate cu H.C.L. nr. 124/56.21.10.2004, care se va constitui venit la bugetul Administratiei Domeniului Public in valoare de :
- 82,5 RON+ T.V.A./ ora
 Art.3 Se aproba tariful pentru activitatea de depozitare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate, datorat in conformitate cu H.C.L. nr. 124/56.21.10.2004, care se va constitui venit la bugetul Administratiei Domeniului Public in valoare de :
60 RON+ T.V.A./ autovehicul sau remorca.
    Art.4 Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul municipiului Satu Mare si Administratia Domeniului Public-Serviciului pentru siguranţa traficului si de administrare parcari.
   Art. 5 . Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Satu Mare in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului municipiului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                              Secretar
                                                                                                Suciu Mariana