Hotărârea nr. 266/2007

privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Administraţia Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2008.
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.266/21.12.2007
privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Administraţia Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2008.

În conformitate cu prevederile art.282 din Legea nr. 571/23.12.2003 privind codul fiscal si a prevederilor pct. 192-196 din H.G. nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
În temeiul prevederilor art.27 din Legea nr.273/2006/A privind finanţele publice locale, conform cu pevederile art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.c şi a prevederilor art.45 alin.2 lit.c din Legea 215/2001/R, privind Administraţia Publică Locală, modificată prin Legea nr.286/2006,

Consiliul local al minicipiului Satu Mare:
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă taxele şi tarifele ce vor fi aplicate de Administraţia Domeniului Public începând cu data de 01.01.2008, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primăria Municipiului Satu Mare şi Administraţia Domeniului Public.
Art.3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 244/30.11.2006 privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Administraţia Domeniului Public începând cu data de 01.01.2007,H.C.L. nr.136/28.06.2007 pentru completarea H.C.L. nr.244/30.11.2006 privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Administraţia Domeniului începând cu data de 01.01.2007 si H.C.L. nr. 265/
21.12.2006 privind aprobarea tarifelor de lucru ale SSTAP.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Satu Mare în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Satu Mare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                   Secretar
                                                                                      Suciu Mariana