Hotărârea nr. 265/2007

privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Organizaţia Caritas Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                


HOTĂRÂREA nr.265/21.12.2007
privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Organizaţia Caritas Satu Mare


Ţinând seama de cererea formulata de Organizaţia Caritas  înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare Directia de Impozite si Taxe Locale sub nr.14670/14.12.2007 ,de raportul de specialitate intocmit de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale  şi de expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare,
Şi având în vedere prevederile art.250 alin 1 punct 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
În conformitate cu dispoziţiile art.27 şi art.36 alin (4) lit c art.45 alin.2 lit.c din Legea 215/2001R a administraţiei publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:
    
Art.1 Se aprobă cererea, formulată de Organizaţia Caritas Satu Mare, de scutire la plata impozitului pe clădiri utilizate pentru activităţi social umanitare prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre, pentru anul 2008.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.
    Art.3 Prezenta se comunică celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                 Secretar
                                                                                   Suciu Mariana