Hotărârea nr. 262/2007

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008,la S.C. APASERV SATU MARE S.A.
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA nr.262/21.12.2007
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008,la S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Având în vedere art.36, alin.2 lit. b şi a art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea 31/1990 art.111 lit.e, Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A. art.15 lit. c,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 la S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV SATU MARE S.A.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                              Secretar
                                                                                  Suciu Mariana