Hotărârea nr. 260/2007

privind modificarea unor functii publice din Statul de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTARAREA Nr. 260/21.12.2007
privind modificarea unor functii publice din Statul de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.  
        
             

Consiliul local al Municipiului Satu Mare,
Avind in vedere: iniţiativa primarului Municipiului Satu Mare exprimată prin Expunerea de motive, Raportul de specalitate intocmit de Compartimentul Resurse Umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
In conformitate cu: prevederile art. 9 alin 1  din Ordonanta nr 6/2007 privind  unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pina la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici in anul 2007, art. 11 alin 3 lit „a2, art 60, art 61,art 62 si art 107 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Anexei nr 2 din H.G. nr 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, raportul de evaluare a indrumătorilor si a evaluatorului, Dispozitiile primarului nr. 11063 si 11062/2007,
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit “a”, alin 3 lit “b” si art 45 alin 1 al Legii nr. 215/2001 republicată  privind administraţia publică locală,

Adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă modificarea următoarelor funcţii publice din Statul de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, urmare a definitivării in funcţie a doi funcţionari publici la terminarea perioadei de stagiu după cum urmează:
- transformarea funcţiei publice de referent, gradul debutant, ocupată de d-na Kegyes Eva din cadrul Biroului Ghiseu Unic Relatii cu Publicul – SPCLEP -  in funcţia publică definitivă de referent, gradul asistent, treapta 3 urmare a  incheierii perioadei de stagiu.
- transformarea funcţiei publice de referent, gradul debutant, ocupată de dl. Mureşan Mircea  din cadrul Biroului Ghiseu Unic Relatii cu Publicul – SPCLEP-  in funcţia publică definitivă de referent, gradul asistent, treapta 3 urmare a  incheierii perioadei de stagiu
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
               
  Art.3. Prezenta se comunică cu Agenţiia Naţională a Funcţionarilor Publici si Institutia Prefectului Satu Mare.


PRESEDINTE DE SEDINTA                 CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                  Secretar
                                                                  Suciu Mariana