Hotărârea nr. 26/2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL PRELIMINAR – COMPLEX COMERCIAL P+1 - ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Careiului, f.n
CONSILIUL LOCAL SATU MARE




HOTĂRÂREA NR. 26/22.02.2007

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL PRELIMINAR – COMPLEX COMERCIAL P+1 -  ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE.
Amplasament: Satu Mare, str. Careiului, f.n.

În conformitate cu art 38,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.46 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă  PLANUL URBANISTIC ZONAL PRELIMINAR – COMPLEX COMERCIAL P+1 -  ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Careiului, f.n, conform cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                        Secretar
                                                                                           Suciu Mariana