Hotărârea nr. 259/2007

privind modificarea unei functii publice din Statul de functii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTARAREA Nr. 259/21.12.2007
privind modificarea  unei functii publice din Statul de functii al   Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare  
        
             
Consiliul local al Municipiului Satu Mare,
Avind in vedere: iniţiativa primarului Municipiului Satu Mare exprimată prin Expunerea de motive, Raportul de specalitate intocmit de Compartimentul Resurse Umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
In conformitate cu: prevederile art. 9 din Ordonanta nr 6/2007 privind  unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pină la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici in anul 2007, art. 68 si 107 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Ordinului nr 1900/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasă a funcţionarilor publici incadraţi pe funcţii publice cu nivel inferior, care absolvă o formă de invăţămnt de lungă sau scurtă durată in specialitatea in care işi desfăşoară activitatea,  avizul ANFP nr 1066170/29.10.2007,
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit “a”, alin 3 lit “b” si art 45 alin 1  al Legii nr. 215/2001 republicată  privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă modificarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare, urmare a promovării in clasă superioară a titularului după cum urmează:
- un post aferent funcţiei publice referent, gradul superior, treapta 1 se transformă in functia publică, consilier, gradul principal , treapta 1.
  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare si Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
 Art.3. Prezenta se comunică cu Agenţiia Naţională a Funcţionarilor Publici si Institutia Prefectului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                       Secretar
                                                                                         Suciu Mariana