Hotărârea nr. 257/2007

privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC ZONAL preliminar “ PARC TURISTIC SANAQUA ÎN MUNICIPIUL SATU MARE ” Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


                                                                                                                       


HOTĂRÂREA Nr. 257/21.12.2007

privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC  ZONAL  preliminar “ PARC TURISTIC SANAQUA ÎN MUNICIPIUL SATU MARE ” Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului

În baza:
-  Cererii  S.C. Sanaqua S.R.L. Satu Mare , înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 45730/11.12.2007,
- Avizului Favorabil a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a municipiului Satu Mare din data de 12 decembrie 2007,
-  Avizului Comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local,
- Referatului de Specialitate din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  Autorizări Construcţii,
-  Expunerii de motive a Primarului municipiului Satu Mare,
În conformitate cu:
-  art.25, alin.1 şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 peivind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
-  art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
-  art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC  ZONAL preliminar “ PARC TURISTIC SANAQUA  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului,  în conformitate cu anexele.
Art.2 Se introduce în intravilanul municipiului Satu Mare terenul în suprafată totală de 19 Ha 8606 mp reprezentat prin parcelele din C.F.6761 Nedef, 7057 Ned cu nr. cadastral 10850 şi 11116.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                               Secretar
                                                                                                  Suciu Mariana