Hotărârea nr. 256/2007

privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC ZONAL“ IMOBIL DE LOCUIT P+1,2,3+M CU 11 APARTAMENTE ŞI SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Unirii, nr.4
CONSILIUL LOCAL SATU MAREHOTĂRÂREA Nr. 256/21.12.2007

privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC ZONAL“ IMOBIL DE LOCUIT P+1,2,3+M CU 11 APARTAMENTE ŞI SPAŢII COMERCIALE LA PARTER  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Unirii, nr.4

În baza:

-  Cererii  d-lor. Racolţa Vasile şi Racolţa Mariana , înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 45416/10.12.2007,
- Avizului Favorabil a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a municipiului Satu Mare din data de 12 decembrie 2007,
-  Avizului Comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local,
- Referatului de Specialitate din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  Autorizări Construcţii,
-  Expunerii de motive a Primarului municipiului Satu Mare,
În conformitate cu:
-  art.25, alin.1 şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 peivind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
-  art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
-  art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ IMOBIL DE LOCUIT P+1,2,3+M CU 11 APARTAMENTE ŞI SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Unirii, nr.4 în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitatePRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                      Secretar
                                                                        Suciu Mariana