Hotărârea nr. 255/2007

privind aprobarea documentatia: PLANUL URBANISTIC ZONAL “BLOCURI DE LOCUINŢE P+2+M CU 32 APARTAMENTE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE ” Amplasament: Satu Mare, str.Ady Endre, nr.40
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


                                                                                                                     

HOTĂRÂREA Nr. 255/21.12.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC  ZONAL “BLOCURI DE LOCUINŢE P+2+M CU 32 APARTAMENTE  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”    Amplasament: Satu Mare, str.Ady Endre, nr.40


În baza:
-  Cererii  S.C. Austria Invest S.R.L. Satu Mare , înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 45495/10.12.2007,
- Avizului Favorabil a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a municipiului Satu Mare din data de 12 decembrie 2007,
-  Avizului Comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local,
- Referatului de Specialitate din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  Autorizări Construcţii,
-  Expunerii de motive a Primarului municipiului Satu Mare,
În conformitate cu:
-  art.25, alin.1 şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 peivind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
-  art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
-  art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC  ZONAL BLOCURI DE LOCUINŢE P+2+M CU 32 APARTAMENTE  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Ady Endre, nr.40, în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                                 Secretar
                                                                                                  Suciu Mariana