Hotărârea nr. 254/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL“ CASE DE LOCUIT P+1, ZONA STRĂZII ALECU RUSSO ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Alecu Russo
CONSILIUL LOCAL SATU MAREHOTĂRÂREA Nr. 254/6.12.2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC ZONAL“ CASE DE LOCUIT P+1, ZONA STRĂZII ALECU RUSSO  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Alecu Russo

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e şi art.121, aliniat 3 din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC  ZONAL “CASE DE LOCUIT P+1, ZONA STRĂZII ALECU RUSSO  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Alecu Russo,   în conformitate cu anexele.
Art.2  Se acceptă donaţia făcută de  numiţii Barta Ludovic şi Barta Elisabeta în suprafaţă de 1500 mp din CF nr.6964 nedef. Nr.top.11068, pentru deschiderea unui drum public, în favoarea domeniului public al municipiului Satu Mare.
Art.3  Autorizaţia de construire se va elibera după notarea donaţiei pentru drum public în evidenţele Cărţii Funciare  Satu Mare.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate.


                                                                                           


PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                          Secretar
                                                               Suciu Mariana