Hotărârea nr. 253/2007

privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL “ZONA FUNDĂTURA ALECU RUSSO ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Fundătura Alecu Russo
CONSILIUL LOCAL SATU MAREHOTĂRÂREA Nr. 253/6.12.2007
privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL “ZONA FUNDĂTURA ALECU RUSSO ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Fundătura Alecu Russo

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, şi art. 121, aliniat 3, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL  “ZONA FUNDĂTURA ALECU RUSSO ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”Amplasament: Satu Mare, str. Fundătura Alecu Russo
 în conformitate cu anexele.
Art. 2  Se acceptă ofertele de donaţie  făcute în cote părţi de către proprietarii terenului cuprins in CF 4504 nedefinitiv, nr. top. 877/6/14, cu suprafaţă de  1967 mp  şi oferta de donaţie a numiţilor Aranios Alin Mihai şi Aranios Anca Voichiţa pentru parcela cu nr. cadastral 10774, cu suprafaţă de 80 mp din CF 5052 nedefinitiv, în favoarea domeniului public al municipiului Satu Mare, pentru realizarea unui drum public.
Art. 3 Autorizaţia de construire se va elibera după notarea drumului public în evidenţele Cărţii Funciare, în favoarea domeniului public al municipiului Satu Mare.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate


                                                                                         
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                                                 Secretar
                                                                                                       Suciu Mariana