Hotărârea nr. 252/2007

privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “BLOC DE LOCUINŢE P+2+M CU 16 APARTAMENTE, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Gheorghe Bariţiu, nr.33
CONSILIUL LOCAL SATU MARE

HOTĂRÂREA Nr. 252/6.12.2007

privind aprobarea documentatiei PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “BLOC DE LOCUINŢE P+2+M CU 16 APARTAMENTE, ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Gheorghe Bariţiu, nr.33În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “BLOC DE LOCUINŢE P+2+M CU 16 APARTAMENTE, ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Gheorghe Bariţiu, nr.33, în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate


                                                                                           


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                                                     Secretar
                                                                                                           Suciu Mariana