Hotărârea nr. 250/2007

privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC ZONAL “ ANSAMBLU DE LOCUINŢE D+P+3+M ŞI D+P+4– CU 129 APARTAMENTE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Gellert Sandor, f.n.
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


                                                                                                                       


HOTĂRÂREA Nr. 250/6.12.2007

privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ ANSAMBLU DE LOCUINŢE D+P+3+M ŞI D+P+4– CU 129 APARTAMENTE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Gellert Sandor, f.n.


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.10 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC  ZONAL “ ANSAMBLU DE LOCUINŢE D+P+3+M ŞI D+P+4– CU 129 APARTAMENTE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”
Amplasament: Satu Mare, str. Gellert Sandor, f.n., în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate
PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNAT
Schita Mihai                                                       Secretar
                                                                         Suciu Mariana